Đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

Đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thông báo thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chứcân hoàn thiện, bổ sung.

- Nếu không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Văn bản đăng ký xin sửa đổi Hiến chương, Điều lệ nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi;

- Dự thảo Hiến chương, Điều lệ sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi, (theo mẫu, kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.

- Tải mẫu đơn: