Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Thủ tục 2: Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:

1. Trình tự thực hiện:

1.1. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện:

Bước 1: Ủy ban nhân cấp huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến Sở Nội vụ,  Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định thành lập.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả bằng văn bản qua đường bưu điện hay trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và Quyết định thành lập được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thẩm tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.    2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, nêu rõ:

+ Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo; 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:     

- Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định;

- Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu