Sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Thủ tục 9: Sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng đề án sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

Bước 3: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thẩm tra, trình Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm. Quyết định được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị được sáp nhập, chia, tách.

         2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị sát nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp:

+ Sự cần thiết của việc sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp sau khi sáp nhập, chia, tách;

 + Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định.  

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.       

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu