Đình chỉ hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp

Thủ tục 11: Đình chỉ hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp:

1.    Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường.

Bước 2: Căn cứ kết quả thanh tra cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định đình chỉ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Bước 3: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động trở lại và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ thanh tra của cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp về tình trạng của trường.

- Quyết định đình chỉ hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Trường trung cấp chuyên nghiệp bị đình chỉ hoạt động giáo dục trong những trường hợp sau đây:

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 9 của Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.                          

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp. 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu