Đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên:

1.    Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định và chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định đình chỉ trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bước 3: Quyết định đình chỉ được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

        2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đình chỉ hoạt động vì lý do khách quan nhà trường không đảm bảo hoạt động bình thường, gửi Sở Nội vụ thẩm định; hoặc cơ sở giáo dục vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

* Đối với trường hợp đình chỉ do vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ thời hạn giải quyết chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

* Đối với trường hợp đình chỉ vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường thì thời hạn giải quyết chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

 Việc đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của trung tâm giáo dục thường xuyên.   

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu