năm 2020

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 184

Tháng

3

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 0

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 0

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê