Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
31 00.23.H54.2018.11.21.012 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VIẾT LỆM NGUYỄN THỊ THẢO, Trung Châu Đông, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
32 00.23.H54.2018.11.21.044 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN THỊ HẢI, Bình Ngọc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
33 00.23.H54.2018.11.22.017 VŨ KHẮC QUẢNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
34 00.23.H54.2018.11.22.049 PHẠM THỊ YẾN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
35 00.23.H54.2018.11.23.027 NGUYỄN THỊ VIỆT, thôn Minh Đức, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
36 00.23.H54.2018.11.23.059 NGUYỄN THỊ VY, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
37 00.23.H54.2018.11.26.025 LƯƠNG THỊ HOÀN, thôn Đò neo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
38 00.23.H54.2018.11.27.015 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) ĐỖ ĐÌNH NGUYỆN, NGUYỄN THỊ LAN, Quang Trung, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
39 00.23.H54.2018.11.27.047 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN THỊ XUÂN, Tổ 3, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
40 00.23.H54.2018.11.28.012 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN VĂN THÁI (PHẠM VĂN HƯNG), Giáo Thiện, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
41 00.23.H54.2018.11.28.044 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt TRẦN THỊ DUNG (PHẠM TÀI HIỂN), Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
42 00.23.H54.2018.11.29.001 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần TRẦN THỊ XUYÊN (TRẦN HỮU THỬ), Tô Đề, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
43 00.23.H54.2018.11.29.033 PHẠM THỊ MỴ, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
44 2019212235216082610 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hữu Tho UBND Huyện Đông Hưng 06/11/2019 25/12/2019 Thụ lý xong
45 2019212235248023929 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Đông Khiêm UBND Huyện Đông Hưng 15/11/2019 06/01/2020 Thụ lý xong