Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115036 GTVT3957 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỰC, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
115037 GTVT39599 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN NGÀN, -X. Thái Hưng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/05/2017 19/07/2017 Đã trả kết quả
115038 GTVT39652 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG KHẮC DÂN, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/05/2017 29/05/2017 Đã trả kết quả
115039 GTVT39681 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ THANH, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/05/2017 24/05/2022 Đang thụ lý
115040 GTVT3971 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN CHÍNH, -X. Kim Trung, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
115041 GTVT39739 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG, -X. Mỹ Lộc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/05/2017 24/05/2024 Đang thụ lý
115042 GTVT39768 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ HƯỜNG, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/05/2017 31/05/2017 Đã trả kết quả
115043 GTVT39797 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ THU HẰNG, -X. Minh Khai, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/05/2017 24/07/2017 Đã trả kết quả
115044 GTVT39825 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG MẠNH DIỄN, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 01/06/2017 Đã trả kết quả
115045 GTVT39854 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ SIM, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 01/06/2017 Đã trả kết quả
115046 GTVT39883 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM XUÂN HUẦN, -X. Thái Thượng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 25/07/2017 Đã trả kết quả
115047 GTVT39911 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp KHỔNG VŨ QUÝ, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2017 02/06/2017 Đã trả kết quả
115048 GTVT49115 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN HỮU TRƯƠNG LƯƠNG, -X. Bắc Sơn, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115049 GTVT49144 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG MUÔN, -X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 05/03/2018 Đã trả kết quả
115050 GTVT49173 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BẾ THỊ HƯƠNG, -X. Hoa Nam, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 05/03/2018 Đã trả kết quả