Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115066 GTVT35425 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN QUANG TUẤN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/02/2017 13/04/2017 Đã trả kết quả
115067 GTVT35454 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TÔ VĂN HƯƠNG, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/02/2017 21/02/2017 Đã trả kết quả
115068 GTVT35483 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN TUYẾN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/02/2017 21/02/2017 Đã trả kết quả
115069 GTVT35511 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất KHÚC HỮU THẮNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/02/2017 14/04/2017 Đã trả kết quả
115070 GTVT35540 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG HẢI, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/02/2017 22/02/2017 Đã trả kết quả
115071 GTVT3557 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TÔ QUANG ĐIỆP, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2016 23/02/2016 Đã trả kết quả
115072 GTVT35599 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ XUÂN NGẠN, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 23/02/2017 Đã trả kết quả
115073 GTVT35627 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ LOAN, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 23/02/2017 Đã trả kết quả
115074 GTVT35656 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN HẬU, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 17/04/2017 Đã trả kết quả
115075 GTVT35685 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN ĐOÀN, -X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2017 24/02/2017 Đã trả kết quả
115076 GTVT35713 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG VĂN THỐNG, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2017 24/02/2017 Đã trả kết quả
115077 GTVT35742 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI VĂN TỚI, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2017 17/04/2017 Đã trả kết quả
115078 GTVT47071 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN VỤ, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
115079 GTVT4710 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG VĂN THI, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
115080 GTVT47129 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN HIỂN, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả