Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115156 GTVT39377 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG VĂN TRƯỢNG, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/05/2017 22/05/2017 Đã trả kết quả
115157 GTVT39405 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THƯỞNG, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/05/2017 22/05/2017 Đã trả kết quả
115158 GTVT39434 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG XUÂN BA, -X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/05/2017 23/05/2017 Đã trả kết quả
115159 GTVT39463 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRỊNH, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/05/2017 23/05/2017 Đã trả kết quả
115160 GTVT39492 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỌ, -X. Nam Phú, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/05/2017 24/05/2017 Đã trả kết quả
115161 GTVT39520 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN XOAN, -X. Hoa Nam, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/05/2017 24/05/2017 Đã trả kết quả
115162 GTVT3955 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THÀNH, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
115163 GTVT6405 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ XIÊM, -X. Thụy Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả
115164 GTVT6433 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ VĂN CẢNH, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115165 GTVT6462 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp KHỔNG VĂN KHIÊN, -X. Quỳnh Nguyên, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115166 GTVT6490 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ THẮM, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115167 GTVT6519 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN NHƯ HOA, -X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115168 GTVT6548 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT CHUYÊN, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115169 GTVT6577 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN LÃM, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115170 GTVT6606 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN THÌN, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả