Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115171 GTVT40730 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN HUẤN, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 27/06/2017 Đã trả kết quả
115172 GTVT4076 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ VĂN LONG, -X. Thái Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2016 29/02/2016 Đã trả kết quả
115173 GTVT40789 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN HUYNH, -X. Thái Thành, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
115174 GTVT40817 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ QUỐC HUY, -X. Đông Cường, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 28/06/2017 Đã trả kết quả
115175 GTVT40846 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ THANH, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
115176 GTVT40875 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THÊU, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/06/2017 29/06/2017 Đã trả kết quả
115177 GTVT40903 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TÔ TRỌNG KHƯƠNG, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/06/2017 30/06/2017 Đã trả kết quả
115178 GTVT40932 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN DUY, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/06/2017 03/07/2017 Đã trả kết quả
115179 GTVT40961 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI QUANG MINH, -X. Đông á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/06/2017 03/07/2017 Đã trả kết quả
115180 GTVT515 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU ĐỊNH, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115181 GTVT5179 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CHU SĨ NHÌ, -X. Văn Cẩm, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115182 GTVT5208 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG TRUNG, -X. Tây Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115183 GTVT523570 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THANH, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/01/2017 02/02/2017 Đã trả kết quả
115184 GTVT5264 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN VĂN ĐỨC, -X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
115185 GTVT5293 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN NGOÃN, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả