Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115216 GTVT43261 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THANH HÙNG, -X. Hồng Việt, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2017 06/09/2017 Đã trả kết quả
115217 GTVT43293 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG VĂN TUẤN, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2017 07/09/2017 Đã trả kết quả
115218 GTVT43324 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN ĐÍNH, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/08/2017 08/09/2017 Đã trả kết quả
115219 GTVT43356 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ VĂN QUỲNH, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/08/2017 08/09/2017 Đã trả kết quả
115220 GTVT43388 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TRỊNH, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2017 11/09/2017 Đã trả kết quả
115221 GTVT43419 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THÀNH ĐẠT, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2017 01/11/2017 Đã trả kết quả
115222 GTVT8923 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO QUÝ PHƯỚC, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115223 GTVT8952 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TUYẾN, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115224 GTVT898 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ CƯỜNG, -X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115225 GTVT9009 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HỘ, -X. Đông Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115226 GTVT9037 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI MAI PHÁN, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115227 GTVT9066 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI DUY TRƯỜNG, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115228 GTVT9095 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HANH, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115229 GTVT9123 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN CÔNG, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115230 GTVT9152 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC KHA, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả