Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115321 GTVT38038 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ VĂN TRỊNH, -X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/04/2017 12/06/2017 Đã trả kết quả
115322 GTVT38067 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DŨNG, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2017 18/04/2017 Đã trả kết quả
115323 GTVT38096 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN TỚI, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2017 12/06/2017 Đã trả kết quả
115324 GTVT38124 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN HỮU TIẾN, -X. Hồng An, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2017 19/04/2017 Đã trả kết quả
115325 GTVT38153 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THUẬT, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2017 19/04/2017 Đã trả kết quả
115326 GTVT48448 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐẶNG VĂN THÚ, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/01/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115327 GTVT48477 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN TIẾN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/01/2018 05/02/2018 Đã trả kết quả
115328 GTVT48505 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG QUANG HƯNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/01/2018 06/02/2018 Đã trả kết quả
115329 GTVT48560 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN HÙNG, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/01/2018 07/02/2018 Đã trả kết quả
115330 GTVT4859 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THẾ THOÁT, -X. Dân Chủ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/03/2016 04/05/2016 Đã trả kết quả
115331 GTVT48618 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/02/2018 08/02/2018 Đã trả kết quả
115332 GTVT48647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN LUÂN, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2018 09/02/2018 Đã trả kết quả
115333 GTVT48676 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN KIÊN, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/02/2018 12/02/2018 Đã trả kết quả
115334 GTVT48704 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ OANH, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/02/2018 05/04/2018 Đã trả kết quả
115335 GTVT38037 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN TÁM, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/04/2017 12/06/2017 Đã trả kết quả