Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115426 GTVT8952 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TUYẾN, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115427 GTVT898 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ CƯỜNG, -X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115428 GTVT9009 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HỘ, -X. Đông Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115429 GTVT9037 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI MAI PHÁN, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115430 GTVT9066 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI DUY TRƯỜNG, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115431 GTVT9095 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HANH, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115432 GTVT9123 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN CÔNG, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115433 GTVT9152 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC KHA, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115434 GTVT9181 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN TÂN, -X. Đông Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115435 GTVT9210 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO CÔNG VIU, -X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115436 GTVT8951 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ TƯƠI, -TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115437 GTVT8979 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÙNG VĂN HUẤN, -X. Duyên Hải, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115438 GTVT9008 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN HIẾU, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115439 GTVT9036 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CHU THỊ YẾN OANH, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả
115440 GTVT9065 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TRỢ, -X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/04/2016 27/04/2016 Đã trả kết quả