Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115426 GTVT38865 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÙNG ĐÌNH HÙNG (MẠNH), -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/05/2017 10/05/2017 Đã trả kết quả
115427 GTVT49441 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI DUY LINH, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
115428 GTVT49470 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NHUNG, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
115429 GTVT495 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ HỮU THƯỞNG, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115430 GTVT49528 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN THĂNG, -X. Minh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115431 GTVT49557 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THOA, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115432 GTVT49586 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN BIỂN, -X. Đông Long, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 13/03/2018 Đã trả kết quả
115433 GTVT49614 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC THĂNG, -X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 13/03/2018 Đã trả kết quả
115434 GTVT49643 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐẶNG VĂN HẢI, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 07/05/2018 Đã trả kết quả
115435 GTVT49672 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ VĂN KHU, -X. Thái Hòa, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2018 14/03/2018 Đã trả kết quả
115436 GTVT38864 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT NGỰ, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/05/2017 10/05/2017 Đã trả kết quả
115437 GTVT49440 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN HỮU, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
115438 GTVT4947 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN VĂN QUÝ, -X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115439 GTVT49499 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ QUANG QUÝ, -X. Chương Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 02/05/2018 Đã trả kết quả
115440 GTVT49527 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN VĂN THÁM, -X. Thụy Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả