Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115441 GTVT44547 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THỊ THẢO, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/10/2017 04/12/2017 Đã trả kết quả
115442 GTVT44576 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ NGỌC, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/10/2017 11/10/2017 Đã trả kết quả
115443 GTVT44604 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TỐNG MỸ LONG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115444 GTVT44633 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CẢNH TOÀN, -TT. Vũ Thư, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115445 GTVT44662 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN PHÒNG, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/10/2017 13/10/2017 Đã trả kết quả
115446 GTVT44691 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ NGA, -X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/10/2017 06/12/2017 Đã trả kết quả
115447 GTVT4472 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN SÁNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
115448 GTVT44749 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ NGA, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/10/2017 16/10/2017 Đã trả kết quả
115449 GTVT44778 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU MẠNH, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/10/2017 17/10/2017 Đã trả kết quả
115450 GTVT44806 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ KIỀU DƯỠNG, -X. Vũ Thắng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/10/2017 18/10/2017 Đã trả kết quả
115451 GTVT44546 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN ĐÌNH THANH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/10/2017 04/12/2017 Đã trả kết quả
115452 GTVT44575 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI THỊ MIỀN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/10/2017 11/10/2017 Đã trả kết quả
115453 GTVT44603 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HUY HƯỚNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115454 GTVT44632 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NAM TIẾN, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115455 GTVT44661 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU NGỌC, -X. Thăng Long, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/10/2017 13/10/2017 Đã trả kết quả