Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115591 GTVT9095 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HANH, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115592 GTVT9123 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN CÔNG, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115593 GTVT9152 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC KHA, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115594 GTVT9181 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN TÂN, -X. Đông Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115595 GTVT9210 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO CÔNG VIU, -X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115596 GTVT9094 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN CHÍ DŨNG, -X. Lô Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115597 GTVT9122 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC CHUYÊN, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115598 GTVT9151 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TÔ KIM HUY, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115599 GTVT9180 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN TÂN, -X. Minh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115600 GTVT921 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HÙNG, -X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115601 GTVT9093 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI XUÂN ĐANG, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115602 GTVT9121 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN CHUNG, -X. Đông á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115603 GTVT9150 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ NGỌC HUY, -X. Thụy Lương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
115604 GTVT918 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ QUANG HIỆU, -X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115605 GTVT9209 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THẾ VINH, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả