Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115696 GTVT6531 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN BẮC, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115697 GTVT6560 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DƯỠNG, -X. Thái Xuyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115698 GTVT6530 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ XUYẾN, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115699 GTVT656 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN LÊ, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115700 GTVT653 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115701 GTVT6559 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐÌNH DƯƠNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115702 GTVT6588 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HỮU NHÂM, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115703 GTVT6529 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ THANH TUYỀN, -X. Đông Quí, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115704 GTVT6558 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TIẾN DŨNG, -X. Hồng Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115705 GTVT6587 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN NGUYỆT, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115706 GTVT6528 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ VĂN TÙNG, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115707 GTVT6557 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG ĐÌNH DŨNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115708 GTVT6586 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115709 GTVT6527 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THỊ THÚY, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115710 GTVT6556 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI SỸ ĐUA, -X. Hồng Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả