Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115726 GTVT5965 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN CHUNG, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115727 GTVT5964 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT CHUNG, -X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115728 GTVT5963 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC CHÍ, -X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115729 GTVT5992 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp QUÁCH THỊ THU HUYỀN, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115730 GTVT5962 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ QUỐC CHÂU, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115731 GTVT5991 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HƯƠNG, -TT. Đông Hưng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115732 GTVT5961 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BỐN, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115733 GTVT5990 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TIẾN HƯNG, -X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115734 GTVT5960 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BÌNH, -X. Hồng Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115735 GTVT599 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐINH VĂN BẢN, -X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115736 GTVT596 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN NGỌC SƠN, -X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 24/02/2016 Đã trả kết quả
115737 GTVT5989 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HUẤN, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115738 GTVT5959 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG CÔNG BÌNH, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115739 GTVT5988 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ HỒNG, -TT. Đông Hưng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115740 GTVT5958 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ NGỌC BÍCH, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả