Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115726 GTVT47972 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ HẢI SƠN, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115727 GTVT47971 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ NGỌC SÁCH, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115728 GTVT47970 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN PHÚC, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115729 GTVT480 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN MẬU, -X. Phương Công, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115730 GTVT4797 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ ĐỨC LONG, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/03/2016 08/03/2016 Đã trả kết quả
115731 GTVT47999 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUỐC VIỆT, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115732 GTVT47969 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH QUANG NGUYỄN, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115733 GTVT47998 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN TỤY, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115734 GTVT47968 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN NAM, -X. Hợp Tiến, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115735 GTVT47997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THUYNH, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115736 GTVT47967 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI GIA MINH, -X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115737 GTVT47996 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỤ, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115738 GTVT47966 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC LONG, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115739 GTVT47995 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN TÂN, -X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115740 GTVT47965 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG ĐỨC LÂM, -X. Lô Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả