Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115741 GTVT4735 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN XUÂN ĐẠI, -X. Nam Chính, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
115742 GTVT47349 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ KHẮC TÀI, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115743 GTVT47348 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ TRƯỜNG SƠN, -X. Đông Hợp, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115744 GTVT47377 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN ĐỨC, -X. Xuân Thượng, H. Xuân Trường, T. Nam Định Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 26/02/2018 Đã trả kết quả
115745 GTVT47347 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HỒNG NGỌC, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115746 GTVT47376 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN QUANG BÌNH, -X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 26/02/2018 Đã trả kết quả
115747 GTVT47375 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI CÔNG ANH, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 26/02/2018 Đã trả kết quả
115748 GTVT47374 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CAO TÙNG, -X. Đông Cường, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115749 GTVT47373 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN TRƯỞNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115750 GTVT47372 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115751 GTVT47371 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT TRIỂN, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115752 GTVT47370 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ THU, -X. Đồng Phú, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115753 GTVT4737 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN ĐAM, -X. Nam Chính, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
115754 GTVT47369 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ TRƯỜNG THỌ, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115755 GTVT47368 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TÂM, -X. Quỳnh Sơn, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả