Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142128835084042 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THÁI SƠN Sở Tư pháp 19/09/2019 09/10/2019 Đã trả kết quả
2 2019142128868105334 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền PHẠM THỊ LAN Sở Tư pháp 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
3 2019142128899024939 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ RIẾN Sở Tư pháp 19/09/2019 09/10/2019 Đã trả kết quả
4 2019142128931100954 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TOÀN Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
5 2019142128962024500 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ANH TUẤN Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
6 2019142128993092019 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN CÔNG HƯNG Sở Tư pháp 23/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
7 2019142129025111145 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DÂN Sở Tư pháp 23/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
8 2019142129057092833 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI NGỌC THỊNH Sở Tư pháp 24/09/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả
9 2019142129090025359 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ LỆ Sở Tư pháp 24/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
10 2019142129120101414 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI THỊ HẰNG Sở Tư pháp 25/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả
11 2019142129150021252 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRƯƠNG CÔNG PHÚC Sở Tư pháp 26/09/2019 16/10/2019 Đã trả kết quả
12 2019142129181083601 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM TIẾN THÀNH Sở Tư pháp 27/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
13 2019142129213025102 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG NGỌC TUYÊN Sở Tư pháp 27/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
14 2019142129245104938 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐỨC QUANG Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
15 2019142129277033905 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN THÀNH Sở Tư pháp 30/09/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả