• :
 • :
mic
Câu hỏi:
Hướng dẫn về việc chi thu nhập tăng thêm

.

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Trước kia, khi đơn vị bà thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 thì phần trả thu nhập tăng thêm được tính như sau:

  Hàng năm, sau khi trang trải các chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi Ban quản lý được sử dụng theo trình tự như sau:

  - Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 10%.

  - Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

  - Trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

  - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

  Hiện nay đơn vị của bà thực hiện theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án thuộc Ban quản lý nhóm II. Theo đó, thu nhập tăng thêm được đưa vào “tiền lương, tiền công” không nằm trong phần trích quỹ cuối năm.

  Khi Ban quản lý tổng kết hoạt động thu chi tài chính của năm thì có 2 trường hợp sau đây:

  Trường hợp 1: Hàng năm sau khi trang trải các chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên Ban quản lý được sử dụng theo trình tự: Sẽ trả thu nhập tăng thêm cho người lao động trước, sau đó phần còn lại do chênh lệch thu lớn hơn chi Ban quản lý mới trích lập các loại quỹ theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định.

  Trường hợp 2: Hàng năm sau khi trang trải các chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên Ban quản lý được sử dụng theo trình tự: Ban quản lý sẽ trích lập các loại quỹ theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC đã quy định. Sau đó phần còn lại sẽ trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

  Bà Diễm hỏi, vậy Ban quản lý sẽ thực hiện theo trường hợp nào nêu trên?

  Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  Nội dung thu nhập tăng thêm được quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:

  “Nhà nước khuyến khích các ban quản lý dự án tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định”.

  Việc sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm quy định tại Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

  “Hằng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), ban quản lý dự án được sử dụng theo trình tự như sau:

  1. Trích lập tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

  2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

  3. Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Mức trích đối với 2 quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm.

  4. Phần chêch lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”.

  Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về sử dụng quỹ bổ sung thu nhập: “Chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

  Như vậy, việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý dự án được sử dụng từ Quỹ bổ sung thu nhập quy định tại Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.
  15/12/2018  |  Administrator đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều
Bài viết được quan tâm