Chính sách đãi ngộ với người có công với cách mạng có thỏa đáng không?