I.Cơ cấu tổ chức:

      Bà: Ngô Thị Bích Liên, chức vụ: Giám đốc

      Ông: Hoàng Xuân Hồng, Chức vụ: Phó Giám đốc

  Email: ttptqdkx@gmail.com

II. Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện  có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC trên địa bàn huyện;

- Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất;

- Đấu giá quyền sử dụng đất

- Phát triển các khu tái định cư;

- Đấu thầu dự án có sử dụng đất,

- Quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, GPMB.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn

  • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
  • Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện (trừ các dự án do UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định giao cho TTPTQĐ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện);
  • Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của huyện, ổn định thị trường bất động sản;
  • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức đầu tư, xây dựng, phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;
  • Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
  • Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất đã nhận chuyển nhượng, quỹ đất đã tạo lập và phát triển, quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại luật Đất đai.
  • Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

 -  Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

-  Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu đối với quỹ đất được giao quản lý;

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp chức năng, nhiệm vụ;

- Liên doanh liên kết hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vu, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.