Văn bản
Quyết định 320/QĐ-UBND của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ngày 09/2/2015 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 11/02/2015

 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH

 

Số:           /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Thái Bình,  ngày       tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại

Trụ sở Tiếp công dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chánh Thanh tra bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Chủ tịch, các PCT UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Cổng thông tin Điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Lưu VT, TCD

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                Phạm Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

            Thái Bình, ngày     tháng 02 năm 2015

 

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng 02 năm 2015

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) 

I. CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền; nghiêm chỉnh tuân thủ Nội quy Tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.

3. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân, trong trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung:

a) Trong trường hợp đoàn có từ 5 đến 10 người thì cử 1 hoặc 2 người đại diện;

b) Trong trường hợp đoàn có trên 10 người thì cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng, xuyên tạc, vu khống, đe doạ, xúc phạm cơ quan Đảng và Nhà nước, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.

5. Không mang theo vũ khí, chất dễ cháy, nổ, chất độc hại và các phương tiện nguy hiểm khác, các loại cờ, băng biển, khẩu hiệu, tranh, ảnh, loa đài, máya ảnh, máy ghi âm, ghi hình, trẻ em, súc vật; không sử dụng điện thoại trong phòng tiếp. Không tự ý vào các phòng làm việc.

6. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

7. Hết giờ làm việc, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được ở lại Trụ sở Tiếp công dân.

II. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Trang phục chỉnh tề; đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

III. NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP NGƯỜI ĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN TRONG TRƯỜNG HỢP SAU:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm Nội quy Tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

IV. THỜI GIAN TIẾP DÂN CÔNG DÂN:

Thời gian tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy, Chủ nhật);

Mùa Hè:       - Buổi sáng : từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

                       - Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Mùa Đông:   - Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

                      - Buổi chiều: từ 13 giờ  đến 16 giờ 30 phút.

V. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy này và các quy định khác của pháp luật; người có hành vi vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

                                             Phạm Văn Sinh