Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Thái Bình