mic
BC kết quả thực hiện CT 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực

BC kết quả thực hiện CT 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực

BC kết quả thực hiện CT 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
BC sơ kết 01 năm thực hiện CT số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP vv tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

BC sơ kết 01 năm thực hiện CT số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP vv tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

BC sơ kết 01 năm thực hiện CT số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP vv tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 388
Hôm qua : 2.862