QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP;

 

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp gày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).

 

 

THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)
THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)
THỦ TỤC 3: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)
THỦ TỤC 4: BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)
THỦ TỤC 5: CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)
THỦ TỤC 6: THÔNG BÁO MẪU CON DẤU (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)
THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
THỦ TỤC 8: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
THỦ TỤC 9: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG
THỦ TỤC 10: THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI (ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN)
THỦ TỤC 11: THÔNG BÁO CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THỦ TỤC 12: BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THỦ TỤC 13: CHIA DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN)
THỦ TỤC 14: TÁCH DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN)
THỦ TỤC 15: HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC 16: SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC 17: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦ TỤC 18: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
THỦ TỤC 19: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
THỦ TỤC 20: CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THỦ TỤC 21: THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH
THỦ TỤC 22: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO
THỦ TỤC 23: GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC 24: GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
THỦ TỤC 25: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC 27: HIỆU ĐÍNH, CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ