A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Ngày 15/11/2013; UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ

chi tiết sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê Điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 60/2002/QĐ-BNN ngày 05/7/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tiêu chuẩn phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng;

Căn cứ Công văn số 2290/BNN-TCTL ngày 10/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thỏa thuận quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 410/TTr-SNN&PTNT ngày 12/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình với nội dung cơ bản sau:

1. Lưu lượng và mực nước lũ thiết kế: Mức đảm bảo phòng chống lũ sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa chống được lũ có chu kỳ 300 năm, tương ứng với tần suất lũ 0,33% xảy ra tại Sơn Tây.

Mực nước, lưu lượng lũ thiết kế tại một số vị trí trên sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa:

 2. Mực nước báo động: Mực nước báo động lũ tại các trạm thủy văn trên sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa:

2.1. Mực nước báo động trên sông Hồng:

- Tại các trạm Thủy văn:

- Tại một số vị trí chính:

 2.2. Mực nước báo động trên sông Luộc, sông Hóa:

- Mực nước báo động lũ tại các điểm thông báo lũ trên sông Luộc:

 

- Mực nước báo động lũ tại các điểm thông báo lũ trên sông Hóa:

3. Hành lang thoát lũ: Hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa xác định trên bản đồ Quy hoạch (có tọa độ cụ thể trong Phụ lục 1,2,3 chi tiết kèm theo) dọc tuyến sông. Khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình thay thế Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/7/2007, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sẽ chỉ đạo triển khai cắm mốc chỉ giới thoát lũ cho phù hợp để khai thác, sử dụng bãi sông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được hiệu quả, bền vững.

4. Khai thác sử dụng quỹ đất: Cho phép khai thác sử dụng các khu vực bối, bãi có diện tích tương đối lớn, đặc biệt các bối có dân đang sinh sống, nằm ngoài hành lang thoát lũ, không ảnh hưởng đến thoát lũ, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất gồm:

- Diện tích đất bãi có thể khai thác lâu dài, xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội: 3.808,6ha; trong đó, trên tuyến sông Hồng 2.973,6ha; sông Luộc và sông Hóa 835,0ha.

- Diện tích đất bãi lưu không (khu đệm) trồng cây xanh hoặc kết hợp làm đường giao thông ven sông: 196ha; trong đó, tuyến sông Hồng 108,0ha, tuyến sông Luộc và sông Hóa 88,0ha.

5. Giải pháp và thứ tự ưu tiên thực hiện quy hoạch:

5.1. Giải pháp thực hiện quy hoạch:

- Giải pháp công trình: Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều gồm các tuyến đê tả sông Hồng, hữu sông Luộc và sông Hóa trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình theo mặt cắt thiết kế đảm bảo chống được lũ thiết kế theo quy hoạch; kết hợp làm đường giao thông; cải tạo lòng dẫn; tu bổ, nâng cấp, xây dựng mới các cống dưới đê, kè bảo vệ bờ hộ đê tại các điểm xung yếu; trồng cây chắn sóng bảo vệ đê. Nâng cấp dần các tuyến đê bối nằm ngoài hành lang thoát lũ để bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Giải pháp phi công trình: Tăng cường, nâng cao năng lực công tác quản lý, hộ đê, tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống lụt bão.

5.2. Thứ tự ưu tiên thực hiện quy hoạch:

- Tiếp tục củng cố, tu bổ đê điều, công trình phòng chống sạt lở theo kế hoạch thường xuyên và chương trình mục tiêu được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê;

- Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê;

- Tăng cường công tác quản lý, hộ đê, tuyên truyền vận động, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống lụt bão;

- Tổ chức giải phóng các công trình, vật kiến trúc gây cản trở thoát lũ trong phạm vi hành lang thoát lũ và khu vực đệm;

- Xác định chỉ giới thoát lũ và chỉ giới xây dựng;

- Nâng cấp đê bối nằm ngoài hành lang thoát lũ để bảo vệ dân cư và sản xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đúng Quy hoạch đã được phê duyệt và pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan triển khai cắm mốc chỉ giới thoát lũ và phổ biến quy hoạch thoát lũ đển các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện các nội dung để quản lý và thực hiện quy hoạch, trước tiên ưu tiên công tác cắm mốc chỉ giới thoát lũ, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phân bố dân cư trong các khu bối bãi…

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất các khu vực bối, bãi cho phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ.

4. Sở Xây dựng: Lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân bố dân cư theo lộ trình để thực hiện phù hợp.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Công bố công khai quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong suốt kỳ quy hoạch, đồng thời tuyên truyền quy hoạch để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất các khu vực bối, bãi cho phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Ghi chú: Phụ lục tọa độ các điểm mốc chỉ giới các hành lang thoát lũ tuyến Sông Hữu và Sông Luộc và bản  Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 15/11/2013. Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm.

                                                                                              Sở Kế hoạch và Đầu tư
 


File đính kèm
- 2514-QD_sign.pdf
Skhdt

Tác giả: Skhdt
Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 199
Hôm qua : 1.397
Tháng 05 : 15.570
Năm 2020 : 147.659