A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

(Chinhphu.vn) - Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị.


 

Hi ngh Trung ương ln th 12 bế mc chiu 11/10 sau 7 ngày làm vic. nh: VGP/Nht Bc

Thc hin Chương trình làm vic toàn khóa, t ngày 05 đến ngày 11/10/2015, Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XI đã hp Hi ngh ln th 12 đ tho lun, cho ý kiến v các vn đ: Tình hình kinh tế-xã hi, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoch phát trin kinh tế-xã hi, d toán ngân sách nhà nước năm 2016; v vic chun b bu c đi biu Quc hi khóa XIV và bu c đi biu Hi đng nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021; công tác chun b nhân s Ban Chp hành Trung ương khóa XII; và mt s vn đ quan trng khác. Đng chí Tng Bí thư Nguyn Phú Trng ch trì, phát biu khai mc và bế mc Hi ngh.

I- Ban Chp hành Trung ương đã tho lun và kết lun v tình hình kinh tế-xã hi, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoch phát trin kinh tế-xã hi, d toán ngân sách nhà nước năm 2016 vi các ni dung ch yếu sau:

1- V bi cnh và tình hình năm 2015

Năm 2015 là năm cui thc hin Kế hoch phát trin kinh tế-xã hi 5 năm 2011-2015 và là năm có nhiu s kin trng đi ca đt nước. Tình hình thế gii và khu vc có nhiu din biến phc tp. Tranh chp ch quyn bin, đo trong khu vc và trên Bin Đông ngày càng gay gt. Kinh tế thế gii phc hi chm; giá du thô gim mnh, giá nhiu loi hàng hoá cơ bn tiếp tc gim; vic gim giá đng nhân dân t, suy gim tăng trưởng ca mt s nn kinh tế ln, thiên tai, hn hán, dch bnh... đã tác đng tiêu cc đến kinh tế nước ta. Tuy nhiên, vi s n lc, ch đng ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân ca c h thng chính tr, tình hình kinh tế-xã hi nước ta đã có chuyn biến tích cc và đt nhng kết qu quan trng trên hu hết các lĩnh vc.

Kinh tế vĩ mô cơ bn n đnh, lm phát khong 2%, thp nht trong 15 năm qua. Các cân đi ln ca nn kinh tế cơ bn được bo đm. Sn xut kinh doanh tiếp tc phc hi, tăng trưởng kinh tế d kiến đt khong 6,5%, vượt kế hoch đ ra. Các đt phá chiến lược, cơ cu li nn kinh tế gn vi đi mi mô hình tăng trưởng được đy mnh và đt mt s kết qu tích cc bước đu. Văn hóa, xã hi có nhiu tiến b; an sinh xã hi được bo đm; phúc li xã hi và đi sng nhân dân tiếp tc được ci thin; thc hin tt chính sách người có công. T l h nghèo gim còn dưới 4,5%. Qun lý tài nguyên, bo v môi trường và ng phó vi biến đi khí hu đt mt s kết qu bước đu. Ci cách hành chính, môi trường đu tư kinh doanh, năng lc cnh tranh có bước tiến mi. Phòng, chng tham nhũng, thc hành tiết kim, chng lãng phí, công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu ni, t cáo được quan tâm ch đo. Quc phòng, an ninh, trt t an toàn xã hi được đm bo, ch quyn quc gia được gi vng; công tác đi ngoi và hi nhp quc tế đt nhiu kết qu, nâng cao v thế ca Đng ta, đt nước ta trên trường quc tế.

Tuy nhiên, kinh tế nước ta, nht là khu vc kinh tế trong nước vn đng trước nhiu khó khăn, thách thc ln. Năng sut lao đng, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh còn thp. Cân đi ngân sách khó khăn, bi chi còn cao; n công tăng nhanh, áp lc tr n ln, n xu còn ln và x lý n xu còn nhiu khó khăn; doanh nghip trong nước và khu vc nông nghip, xut khu nông sn đang rt khó khăn; nhp siêu tăng tr li. Th chế kinh tế th trường chm được hoàn thin, còn nhiu hn chế, các loi th trường vn hành chưa thông sut. Gii quyết vic làm còn nhiu khó khăn, cht lượng ngun nhân lc thp; kết qu ng dng khoa hc-công ngh còn nhiu hn chế. Tái cơ cu trong các ngành, lĩnh vc còn chm, tái cơ cu và c phn hóa doanh nghip nhà nước chm, chưa đt tiến đ đ ra. Xây dng nông thôn mi còn nhiu khó khăn, nht là v ngun lc. Kết qu gim nghèo chưa bn vng, mt s nơi còn mang tính phong trào, chưa huy đng được s tham gia trc tiếp ca người dân và ngun lc xã hi hóa; t l h nghèo và tái nghèo nhng nơi đc bit khó khăn và trong đng bào dân tc thiu s còn cao. Mt b phn nhân dân còn gp nhiu khó khăn. Nhiu mt hn chế, yếu kém v văn hóa, xã hi khc phc còn chm; đo đc xã hi mt b phn không nh xung cp; tình trng tham nhũng chưa được đy lùi. Hiu qu qun lý và s dng tài nguyên còn thp; ô nhim, suy thoái môi trường còn xy ra nhiu nơi. Ci cách hành chính, phòng, chng tham nhũng, lãng phí trên nhiu lĩnh vc chưa đáp ng yêu cu. Bo v ch quyn quc gia trên bin, đo đang đng trước nhng khó khăn, thách thc mi. S chun b đ hi nhp sâu hơn sau khi ký các hip đnh thương mi (FTA, TPP…) ca ta còn nhiu bt cp.

2- V mc tiêu, nhim v và gii pháp ch yếu năm 2016

Năm 2016 là năm đu thc hin Ngh quyết Đi hi XII ca Đng và Kế hoch phát trin kinh tế-xã hi 5 năm 2016-2020. Hòa bình và hp tác phát trin vn là xu thế ch đo, nhưng tình hình thế gii din biến rt phc tp, khó lường. Cnh tranh chiến lược gia các nước ln khu vc Châu Á-Thái Bình Dương s gia tăng và quyết lit. Xung đt vũ trang nhiu nơi trên thế gii tiếp tc và có th gia tăng. Khu vc đng Euro kinh tế phc hi chm; khu vc Châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quc theo nhiu d báo tăng trưởng chm li. Tranh chp ch quyn bin, đo trong khu vc và trên Bin Đông tiếp tc din biến gay gt, phc tp. Trong nước có nhiu thun li t thành tu đt được nhưng chúng ta vn phi đi mt vi không ít khó khăn, thách thc. Vic thc hin các Hip đnh thương mi t do (FTA), kết thúc đàm phán Hip đnh đi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hình thành Cng đng ASEAN s m ra cơ hi và không gian phát trin rng ln hơn, nhưng thách thc cũng ln hơn, nht là cnh tranh ngày càng gay gt, ngay c trên th trường trong nước.

2.1- Mc tiêu tng quát: Gi vng n đnh kinh tế vĩ mô, phn đu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015 đi lin vi ci thin cht lượng nn kinh tế và khc phc các yếu kém. Đy mnh thc hin các đt phá chiến lược, cơ cu li nn kinh tế gn vi đi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh. Thúc đy sn xut kinh doanh, tháo g khó khăn cho doanh nghip. Phát trin văn hóa, thc hin tiến b, công bng xã hi, bo đm an sinh xã hi, nâng cao phúc li xã hi và ci thin đi sng nhân dân. Ch đng ng phó vi biến đi khí hu, qun lý và s dng hiu qu tài nguyên và bo v môi trường. Đy mnh ci cách hành chính, tăng k cương, k lut hành chính và xã hi; nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nước; to s chuyn biến rõ nét v phòng, chng tham nhũng, thc hành tiết kim, chng lãng phí. Tăng cường quc phòng, an ninh, bo v vng chc ch quyn quc gia; bo đm an ninh chính tr và trt t, an toàn xã hi. Nâng cao hiu qu công tác đi ngoi và hi nhp quc tế.

2.2- Các ch tiêu ch yếu: Tng sn phm trong nước (GDP) tăng khong 6,7%; kim ngch xut khu tăng khong 10%; t l nhp siêu dưới 5%; t l bi chi ngân sách nhà nước so vi GDP phn đu dưới 5%; tng vn đu tư phát trin toàn xã hi khong 31% GDP; ch s tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 5%. Thc hin các ch tiêu v vic làm, gim t l h nghèo, nâng cao đi sng nhân dân, bo đm an sinh xã hi và bo v môi trường.

2.3- Nhim v, gii pháp:

- Bo đm n đnh kinh tế vĩ mô, tp trung tháo g khó khăn cho sn xut kinh doanh, nht là khu vc kinh tế trong nước, thúc đy tăng trưởng kinh tế. Ch đng điu hành linh hot, hiu qu, phi hp cht ch chính sách tin t, chính sách tài khóa và các chính sách khác. Điu hành lãi sut, t giá, tăng trưởng tín dng phù hp. Tăng cường huy đng, thu hút và s dng hiu qu các ngun lc cho đu tư phát trin. Đy mnh xut khu; qun lý tt nhp khu; phát trin mnh th trường trong nước. Tăng cường qun lý th trường, giá c, phòng, chng buôn lu, gian ln thương mi.

 

- Đy mnh thc hin các đt phá chiến lược, cơ cu li nn kinh tế, gn vi đi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh. Tiếp tc hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa, quan tâm sa đi, b sung, ban hành mi đy đ các lut, pháp lnh trin khai Hiến pháp năm 2013. Xây dng, hoàn thin th chế công tác qun lý quy hoch theo hướng tng th, đng b, tích hp, chú trng cơ chế điu phi vùng đ khai thác ti đa ngun lc sn có. Đa dng hóa, phát trin đng b và nâng cao hiu qu hot đng các loi th trường, bo đm vn hành thông sut và cnh tranh bình đng, minh bch. Thc hin cơ chế th trường, nghiên cu tách dch v công ra khi qun lý nhà nước và đy mnh xã hi hóa đi vi cung cp dch v công, đi mi hot đng ca các đơn v s nghip công lp; tăng cường thc thi pháp lut đi đôi vi ci cách tư pháp. Trin khai thc hin hiu qu các Ngh quyết Trung ương khóa XI v xây dng h thng kết cu h tng đng b, đi mi căn bn, toàn din giáo dc-đào to và phát trin khoa hc-công ngh.

Đy nhanh thc hin Đ án tái cơ cu tng th nn kinh tế và các đ án tái cơ cu ngành, lĩnh vc. Tiếp tc đy mnh và nâng cao hiu qu tái cơ cu ngành nông nghip và t chc li mô hình sn xut nông nghip theo tng vùng, min, sn phm gn vi xây dng nông thôn mi, tiếp tc h tr, to điu kin đ khuyến khích các doanh nghip thuc mi thành phn kinh tế đu tư vào khu vc nông nghip, nông thôn. Rà soát, b sung chính sách phát trin công nghip h tr, công nghip công ngh cao, nông nghip ng dng công ngh cao, doanh nghip nh và va, và khi s doanh nghip. Hin đi hóa, phát trin nhanh các dch v có giá tr gia tăng cao.

Đy nhanh tiến đ và nâng cao hiu qu vic sp xếp, tái cơ cu doanh nghip nhà nước, các công ty nông, lâm nghip. Doanh nghip nhà nước ch tp trung vào nhng lĩnh vc, đa bàn quan trng; bán phn vn nhà nước trong các doanh nghip mà nhà nước không cn nm gi theo cơ chế th trường. Tiếp tc rà soát, hoàn thin khuôn kh pháp lý tái cơ cu và x lý n xu, to thun li cho các t chc tín dng và Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) hot đng thc cht, an toàn, hiu qu theo thông l và chun mc quc tế. Tăng cường thanh tra, giám sát, x lý đúng pháp lut các sai phm; bo đm an toàn h thng ngân hàng thương mi.

- V d toán ngân sách nhà nước năm 2016: Thc hin nghiêm túc, hiu qu các quy đnh pháp lut v ngân sách nhà nước. Tăng cường qun lý, chng tht thu, n đng thuế. Cơ cu li thu ngân sách, tăng mc huy đng vào ngân sách t GDP, hn chế ti đa vic ban hành các chính sách mi làm gim thu và ch ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi tht s cn thiết và có ngun kinh phí bo đm. Qun lý cht ch vic ng trước d toán và chi chuyn ngun. Tăng cường k lut tài chính, kim soát cht ch chi ngân sách, bo đm hiu qu, tiết kim, chng lãng phí, tht thoát c trong chi thường xuyên và chi đu tư; tiết kim và gim ti đa kinh phí hi ngh, hi tho, l hi, đi công tác nước ngoài. Tích cc cơ cu li chi ngân sách, bo đm t l hp lý gia chi đu tư, chi thường xuyên và chi tr n, theo hướng chi đu tư tăng nhanh hơn. Tăng cường kim tra, giám sát, bo đm công khai, minh bch trong qun lý thu, chi ngân sách nhà nước. Phn đu gim bi chi ngân sách nhà nước.

Thc hin đng b, hiu qu các gii pháp qun lý n công; tăng cường kim tra, giám sát vic vay, s dng vn vay và tr n, nht là đi vi các khon vay mi, vay có bo lãnh ca Chính ph; tiếp tc cơ cu li các khon vay theo hướng tăng t trng vay trung và dài hn vi lãi sut phù hp đ đu tư xây dng kết cu h tng quan trng, thiết yếu ca đt nước; bo đm dư n công, n Chính ph, n nước ngoài ca quc gia trong gii hn quy đnh.

- Năm 2016 tp trung vn đy nhanh tiến đ, hoàn thành cht lượng các chương trình, d án, công trình trng đim quc gia, các công trình cp thiết đang đu tư d dang; ưu tiên vn đi ng cho các d án ODA quan trng, x lý n đng xây dng cơ bn và thu hi vn ng trước; phn còn li mi b trí vn cho các d án khi công mi. Dành mt phn thu t bán vn nhà nước ti doanh nghip cho đu tư phát trin. T chc thc hin hiu qu kế hoch bo trì kết cu h tng gn vi đy mnh phân cp và xã hi hóa. Tiếp tc hoàn thin các cơ chế, chính sách nâng cao hiu qu qun lý và khai thác kết cu h tng. Tăng cường kim toán, giám sát, kim tra, thanh tra đi vi tt c các khâu trong quá trình đu tư.

- Phát trin văn hóa, xã hi, thc hin tiến b và công bng xã hi. Tiếp tc thc hin Ngh quyết Trung ương 5 khóa XI v chính sách xã hi. Làm tt chính sách ưu đãi người có công. Trin khai các chương trình, chính sách gim nghèo theo chun nghèo mi. Tiếp tc đy mnh đi mi giáo dc và đào to đ nâng cao cht lượng ngun nhân lc gn vi gii quyết vic làm. Ch đng phòng, chng dch bnh; tp trung gim quá ti bnh vin, nâng cao cht lượng khám, cha bnh; đy mnh thc hin Lut Bo him y tế, Lut Vic làm, Lut Bo him xã hi. Đy mnh thc hin Chiến lược phát trin nhà quc gia, tiếp tc thc hin các cơ chế, chính sách thúc đy phát trin nhà xã hi. Tích cc thc hin Ngh quyết Trung ương 9 khóa XI v xây dng, phát trin văn hóa, con người Vit Nam. Phát trin dân s bn vng; quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui; làm tt công tác gia đình, bà m, tr em, thanh niên, bình đng gii, và công tác dân tc, tôn giáo, tín ngưỡng. Đy mnh các hot đng th dc th thao qun chúng và th thao thành tích cao. Tp trung gii quyết các vn đ xã hi bc xúc.

- Tăng cường qun lý tài nguyên, bo v môi trường và ch đng ng phó và thích nghi vi biến đi khí hu, phòng, chng thiên tai. Đy nhanh tiến đ đ sm hoàn thành vic xây dng h thng cơ s d liu thng nht, h thng thông tin đt đai đng b, hin đi và bn đ, h sơ đa chính hin đi; tiếp tc điu tra cơ bn v tài nguyên, nht là tài nguyên bin. Xây dng, trin khai hiu qu, có trng tâm, trng đim các chương trình mc tiêu v ng phó vi biến đi khí hu. Đy mnh hp tác quc tế; kiên trì đu tranh bo v li ích quc gia trong qun lý, s dng bn vng ngun nước sông Mê Công và mt s con sông khác có lưu vc nước ngoài.

- Đy mnh ci cách hành chính, đc bit là ci cách th tc hành chính, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nước, qun lý xã hi, chp hành lut pháp gn vi tinh gin biên chế và cơ cu li đi ngũ cán b, công chc, viên chc theo tinh thn Ngh quyết 39 ca B Chính tr. Chú trng ci thin môi trường kinh doanh và nâng cao năng lc cnh tranh. Tăng cường ng dng công ngh thông tin, thiết lp h thng cng thông tin, mng hành chính đin t 4 cp, khn trương xây dng Chính ph đin t. Thc hin đng b các gii pháp phòng, chng tham nhũng, thc hành tiết kim, chng lãng phí và công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu ni, t cáo.

- Bo v vng chc đc lp, ch quyn quc gia, toàn vn lãnh th. Bo đm an ninh chính tr, trt t, an toàn xã hi. X lý kiên quyết không đ hình thành các t chc hot đng trái pháp lut. Bo v tuyt đi an toàn Đi hi đi biu toàn quc ln th XII ca Đng, bu c đi biu Quc hi và Hi đng nhân dân các cp. Tăng cường tim lc quc phòng, an ninh. Kết hp hiu qu gia phát trin kinh tế-xã hi vi bo đm quc phòng, an ninh. Thc hin hiu qu các gii pháp bo đm trt t, an toàn giao thông, gim thiu tai nn và ùn tc giao thông.

Nâng cao hiu qu hot đng đi ngoi; tiếp tc đưa quan h vi các đi tác đi vào chiu sâu, thiết thc, hiu qu; đy mnh các hot đng đi ngoi đa phương, ngoi giao nhân dân. Tiếp tc tranh th s ng h ca cng đng quc tế trong bo v ch quyn lãnh th bin, đo. Tăng cường và nâng cao cht lượng thông tin đi ngoi; làm tt công tác người Vit Nam nước ngoài, nht là nhng người có công. Hoàn thin pháp lut, ch đng có gii pháp c th thc hin và chun b thc hin có hiu qu các cam kết hi nhp quc tế, nht là trong khuôn kh Cng đng ASEAN và các Hip đnh thương mi t do (FTA), Hip đnh đi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chương trình hành đng trin khai 17 mc tiêu và 169 ch tiêu Hi ngh Thượng đnh Liên hp quc va mi thông qua.

- Tăng cường qun lý nhà nước v thông tin truyn thông; bo đm quyn tiếp cn thông tin ca người dân theo quy đnh pháp lut; bo đm an ninh, an toàn thông tin. Ch đng cung cp thông tin v tình hình kinh tế-xã hi, ch trương, đường li, cơ chế, chính sách, pháp lut, nhng vn đ dư lun xã hi quan tâm và cung cp nhng thông tin cn thiết phc v s lãnh đo và qun lý điu hành ca Đng, Nhà nước. Tp trung tuyên truyn v Đi hi XII ca Đng. Đu tranh, phn bác kp thi, có tính thuyết phc cao đi vi nhng thông tin sai trái. To đng thun cao trong xã hi.

Ban Chp hành Trung ương giao B Chính tr, căn c ý kiến tho lun ca Ban Chp hành Trung ương, báo cáo tiếp thu, gii trình ca B Chính tr, ch đo hoàn chnh, ban hành Kết lun.

Trên cơ s Kết lun ca Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr ch đo Ban cán s đng Chính ph hoàn thin các báo cáo trình Quc hi xem xét, quyết đnh. Trong quá trình Quc hi tho lun, nếu có vn đ quan trng còn có ý kiến khác nhau, Đng đoàn Quc hi báo cáo, xin ý kiến B Chính tr.

II- Ban Chp hành Trung ương đã thông qua mt s ch trương v vic chun b bu c đi biu Quc hi khóa XIV và Hi đng nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021 v Hi đng bu c quc gia, thi gian bu c, tiêu chun, s lượng và cơ cu đi biu.

Ban Chp hành Trung ương nhn mnh: Đ bo đm t chc thành công cuc bu c đi biu Quc hi khóa XIV và bu c đi biu Hi đng nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021; bo đm gii thiu, la chn bu ra nhng đi biu Quc hi và đi biu Hi đng nhân dân tht s tiêu biu, xng đáng đi din cho ý chí, nguyn vng và quyn làm ch ca nhân dân; cn phát huy cao đ vai trò lãnh đo, ch đo, t chc thc hin ca các cp u đng, chính quyn và toàn h thng chính tr t Trung ương đến cơ s; s hưởng ng, tích cc tham gia, phát huy đy đ quyn và nghĩa v công dân ca c tri c nước.

 

Trong chun b và t chc bu c đi biu Quc hi khóa XIV và bu c đi biu Hi đng nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021 bo đm đúng tiêu chun, đ s lượng, có cơ cu hp lý, trong đó ly tiêu chun cht lượng đi biu là ưu tiên hàng đu; đng thi phi quán trit thc hin nghiêm túc ch trương ca Đng v b trí, sp xếp đi ngũ cán b trong các cơ quan nhà nước Trung ương và đa phương; gn kết qu nhân s đi hi đng b các cp và quy hoch cán b vi công tác chun b nhân s đi biu Quc hi, đi biu Hi đng nhân dân các cp.

Ban Chp hành Trung ương giao B Chính tr, căn c ý kiến tho lun ca Trung ương, báo cáo tiếp thu, gii trình ca B Chính tr, ch đo Đng đoàn Quc hi hoàn chnh Đ án bu c đi biu Quc hi khóa XIV và Hi đng nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021 đ t chc thc hin; lãnh đo công tác chun b và t chc thành công bu c đi biu Quc hi khóa XIV và Hi đng nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021.

III- Ban Chp hành Trung ương đã tho lun, tán thành T trình ca B Chính tr v tình hình, kết qu gii thiu nhân s Ban Chp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo ca B Chính tr v công tác chun b nhân s B Chính tr, Ban Bí thư và các chc danh lãnh đo ch cht t Đi hi VI đến trước Đi hi XII và đ xut mt s vn đ trong vic chun b nhân s Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư và các chc danh lãnh đo ch cht khóa XII t nay đến Hi ngh Trung ương 14 khóa XI.

Ban Chp hành Trung ương biu quyết thông qua danh sách gii thiu ln đu các đng chí ng c viên y viên Ban Chp hành Trung ương (chính thc và d khuyết) khóa XII.

Ban Chp hành Trung ương giao B Chính tr và Tiu ban Nhân s Đi hi XII, căn c ý kiến ca Trung ương, báo cáo tiếp thu, gii trình ca B Chính tr, đ tiếp tc xem xét, hoàn thin các phương án nhân s theo đúng Phương hướng công tác nhân s Ban Chp hành Trung ương khóa XII đã được Ban Chp hành Trung ương thông qua và Quy trình công tác nhân s đ báo cáo Ban Chp hành Trung ương xem xét, quyết đnh ti các hi ngh Trung ương khóa XI tiếp theo.

IV- B Chính tr đã báo cáo Ban Chp hành Trung ương các công vic quan trng B Chính tr đã gii quyết t Hi ngh ln th 11 đến Hi ngh ln th 12 và mt s vn đ quan trng khác. Ban Chp hành Trung ương giao B Chính tr tiếp thu ý kiến góp ý ca các đng chí Trung ương đ nâng cao hơn na cht lượng, hiu qu lãnh đo, ch đo ca B Chính tr, Ban Bí thư.

V- Ban Chp hành Trung ương kêu gi toàn Đng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thng nht tư tưởng và hành đng, n lc phn đu, vượt qua khó khăn, thách thc, thc hin thng li nhim v phát trin kinh tế-xã hi năm 2015 và Ngh quyết Đi hi đi biu toàn quc ln th XI ca Đng; t chc thành công đi hi đng b trc thuc Trung ương nhim kỳ 2015-2020, tiến ti Đi hi đi biu toàn quc ln th XII ca Đng./.

Skhđt

Tác giả: Skhđt
Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 583
Hôm qua : 1.155
Tháng 05 : 22.581
Năm 2020 : 154.670