A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Toàn cảnh Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”;

(Chinhphu.vn) – Ngày 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.


 

8.00’ Hi ngh bt đu. D hi ngh có các Phó Th tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Hu, Vũ Đc Đam, Trnh Đình Dũng.

Cùng d hi ngh còn có: y viên B Chính tr, Bí thư Thành y TPHCM Đinh La Thăng; y viên B Chính tr, B trưởng B Công an Tô Lâm; Chánh án TANDTC Nguyn Hòa Bình, Vin trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí; lãnh đo các b, ngành, đa phương... và đi din hàng trăm doanh nghip trong c nước…

CHÍNH PH LUÔN ĐNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIP

Phát biu khai mc, thay mt Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc bày t vui mng được đón các cơ quan chc năng và cng đng doanh nghip Vit Nam d hi ngh.

Th tướng nhc li thi đim này 41 năm trước đoàn quân gii phóng tiến vào Sài Gòn, thng nht đt nước, thc hin di nguyn ca Bác H, thng nht phi xây dng đt nước đàng hoàng hơn, to đp hơn, trong đó có vai trò quan trng đc bit ca doanh nghip. Do đó, vic t chc Hi ngh ti TPHCM càng thêm ý nghĩa vì đã có hàng triu đng bào, chiến sĩ hy sinh xương máu đ chúng ta có ngày hôm nay.

Thi gian qua, dù Đng, Nhà nước đã có nhiu chính sách to điu kin h tr doanh nghip phát trin, nhưng thc tin vn tn ti nhiu khó khăn, vướng mc. Chính vì vy, Chính ph mong mun lng nghe doanh nghip phn ánh nhng khó khăn, vướng mc, hiến kế, góp ý đ Chính ph cùng các cơ quan liên quan tháo g.

          Th tướng: Tinh thn ca Chính ph là bo v quyn tài sn, quyn kinh doanh ca doanh nghip, không hình s hóa các quan h kinh tế. nh VGP/Quang Hiếu

Tinh thn ca Chính ph và Th tướng Chính ph là thc hin đúng Hiến pháp, đi mi cách lãnh đo. Chính ph và các cơ quan bo v quyn tài sn, quyn kinh doanh ca doanh nghip, ca công dân, to điu kin cho doanh nghip phát trin, không ch trong nước mà còn xut khu, chiếm lĩnh th trường quc tế. Vì vy phi tháo g mi rào cn, chng tiêu cc, chng tham nhũng trong b máy nhà nước và tinh thn ln nhn là “không hình s hóa các quan h kinh tế”, Th tướng nhn mnh.

Th tướng đ ngh đi biu phát biu ngn gn, thng thn, thiết thc, trc tiếp v nhng khó khăn, vướng mc, bc xúc và đ xut kiến ngh, gii pháp c th đ cùng tháo g rào cn đ phát trin. (Ti đim cu TPHCM mi 500 ti hi trường đã lên đến 1000 người, cùng vi các đu cu khác lên ti hơn 10.000 đi biu).

 Th tướng nhn mnh kết qu ca hi ngh phi to ra nim tin mi đ mi người dân, đ doanh nghip hăng hái sn xut, kinh doanh, phát trin.

DOANH NGHIP TRI LÒNG, HIN K VI TH TƯỚNG

8.10': Thay mt cng đng DN, Ch tch Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) Vũ Tiến Lc báo cáo tình hình hot đng ca doanh nghip, hiến kế to môi trường kinh doanh thun li, lành mnh và bình đng; kiến ngh gii quyết khó khăn, vướng mc cho doanh nghip.

Tp trung toàn lc phát trin doanh nghip

Ông Vũ Tiến Lc cho biết, trước thm hi ngh này, VCCI đã có báo cáo gn 200 trang v thc trng và gii pháp kiến ngh vi Th tướng và các b, ngành. Theo đó, 5 năm ti nên được xác đnh là 5 năm quc gia khi nghip, 5 năm c nước tp trung toàn lc phát trin DN.

VCCI thay mt cng đng DN đ xut Chính ph ban hành mt ngh quyết v chương trình hành đng quc gia phát trin DN cho c nhim kỳ, bo đm thc hin được hai yêu cu xuyên sut là cng c nim tin, vc dy tinh thn, phc hi và phát trin DN.

Ông Vũ Tiến Lc cho rng theo đnh hướng chính sách đó, có hai vic cn làm ngay. Th nht, phi có nhng gii pháp chính sách và hành chính quyết lit đ gim mnh ri ro và chi phí, đc bit là chi phí không chính thc đ bo đm an toàn và “khoan sc” được cho DN.

C th, cng đng DN kiến ngh gim thiu các ri ro và chi phí v hành chính (giao dch, gia nhp th trường, tuân th lut pháp…); gim lãi sut thc cùng vi vic gii quyết n xu mt cách thc cht; đy mnh ci cách và minh bch hóa h thng thu-chi các khon đóng góp liên quan đến lao đng; xem xét ci cách theo hướng ct gim thuế và phí, b thuế khoán, thay vào đó là thuế thu nhp DN và thuế thu nhp cá nhân, min thuế môn bài cho DN nh và siêu nh, h kinh doanh; đng thi ngăn chn đt ra các loi phí sai quy đnh đa phương, qun lý cht ch các khon phí cu đường, giao thông…

Vic th hai là va hoàn thin th chế kinh tế th trường vi nhng đi mi, đng lc mi, va tháo g khó khăn, to môi trường kinh doanh thun li, thúc đy phát trin DN.

Theo đó, cng đng DN đ ngh, bên cnh vic hoàn thin th chế thông qua tăng cường ch đo, giám sát thc thi Lut DN, Lut Đu tư mi… thì cn ban hành các chương trình thúc đy khi nghip, khuyến khích h kinh doanh chuyn thành DN, chuyn các hot đng kinh tế phi chính thc sang chính thc trên din rng.

Đng thi, cn có chính sách thúc đy tăng cường kết ni DN, trong đó khuyến khích kết ni khu vc DN trong nước vi các FDI thay vì ch tp trung vn đng thu hút đu tư FDI như hin nay...

Cng đng DN cũng đ ngh xóa b chế đ ch qun ca các b, ngành và chính quyn đa phương vi DNNN, rà soát tng th các đơn v s nghip trong toàn quc đ tiến hành ci cách tương t như DNNN; thành lp Hi đng quc gia v phát trin DN nh và va; bo đm nguyên tc cơ quan qun lý nhà nước v xúc tiến thương mi, đu tư không đng thi là cơ quan t chc các hot đng xúc tiến; đy mnh chuyn giao các dch v công t cơ quan qun lý nhà nước sang cho các t chc xã hi và th trường…

8.39’: Đi din Hip hi DNNVV Vit Nam đ ngh Chính ph 8 ni dung: Trin khai xây dng trình Quc hi ban hành Lut H tr DNNVV, kin toàn t chc ch đo h tr DNNVV; xây dng Lut v hi; xây dng chương trình khi nghip quc gia; to cơ chế khuyến khích các hip hi, nhà đu tư xây dng kho ngoi quan cho DNNVV, to hu thun bng cơ chế: Gim thuế, lãi sut tái cp vn; có chương trình ưu đãi DNNVV tham gia chui sn xut; to cơ chế phát trin kênh phân phi; to cơ chế khuyến khích phát trin các khu cm công nghip đ cơ s h tng cho DNNVV; đy mnh ci cách th tc hành chính, ng dng CNTT trong cung cp dch v công…

 8.48'. Đi din Hip hi DN Hoa Kỳ đ ngh mt s ni dung: Vit Nam sm phê chun Hip đnh TPP; đy mnh tiến trình ci cách hành chính; áp dng các gii pháp gim thiu giy t trong các giao dch hành chính, tin t; áp dng các chun mc toàn cu v kế toán; mong mun s được hp tác thúc đy phát trin ngun nhân lc trong các lĩnh vc kinh tế, KHCN, công nghip…

V môi trường, đi din Hip hi mong mun tiếp tc hp tác vi Chính ph x lý nhng vn đ ô nhim môi trường không khí, ngun nước, x lý các vn đ liên quan ti biến đi khí hu ĐBSCL…

V lĩnh vc năng lượng, Hip hi mong mun Chính ph s ưu tiên phát trin các hình thc sn xut và s dng năng lượng tái to, áp dng các gii pháp s dng năng lượng hiu qu

Gim lãi sut tín dng ngay ngày mai

8.55': Cho rng ch đ hi ngh năm nay to s phn khích cho doanh nghip, đim qua nhng thun li và khó khăn ca kinh tế đt nước, Ch tch BIDV Trn Bc Hà đ xut 2 ni dung: V chính sách phi tuân th tinh thn Hiến pháp và các FTA; nhanh chóng ban hành các văn bn hướng dn Lut Đu tư, dưới lut ch nên có 1 ngh đnh, không ban hành thông tư; có cơ chế giám sát và chế tài mnh m đi vi cán b thc thi nht là các hành vi nhũng nhiu DN…; nhanh chóng ban hành Lut Phá sn; v thc thi Ngh quyết 19, phi có tiếng nói kim chng t DN…

Đim qua tương quan so sánh tín dng gia Vit Nam vi các nước ASEAN, Ch tch BIDV kiến ngh mt s ni dung: Đ ngh NHNN tiết gim d tr bt buc đi vi VNĐ và ngoi t; gim phát hành trái phiếu Chính ph; đy nhanh cơ chế tái cp vn và cp bù lãi sut; tiết kim chi phí qun lý ca các t chc tín dng; đy mnh đu tư vn cho các d án PPP…

Đng thi ông Hà cam kết BIDV s gim lãi sut tín dng ngay ngày mai… 

 V x lý n xu, ông Hà cũng góp ý ni dung to lp th trường mua bán n; nâng cao năng lc tài chính ca các t chc tín dng; phát hành trái phiếu hàng hóa đi vi hai chng loi xi măng và st thép cho các tnh đc bit khó khăn; đng thi đy mnh ci cách hành chính...

Ông mong mun nn kinh tế đt nước s như mt bn nhc giao hưởng, trong đó Th tướng là nhc trưởng, các b ngành, cơ quan Nhà nước là nhc công và doanh nghip là ca sĩ đ cùng to lp mt bn nhc bt h v kinh tế đt nước.

Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc tiếp xúc, trò chuyn vi các đi biu trước gi khai mc Hi ngh - nh: VGP/Quang Hiếu

9.13' Đi din Công ty C phn Ô tô Trường Hi Trn Bá Dương phát biu mt s ni dung liên quan đến mi quan h gia đa phương vi doanh nghip. Theo đó, các đa phương cn lng nghe cng đng DN, đ chia s nhng khó khăn, tháo g vướng mc... to môi trường cho các doanh nghip trên đa bàn phát trin bình đng, lành mnh.

Trong bi cnh hi nhp ngày càng sâu, đi din Trường Hi cũng nhn mnh các doanh nghip phi đ cao đo đc kinh doanh, mnh dn đu tư đi mi công ngh, ch đng hi nhp; mong mun Nhà nước thc hin tt vai trò kiến to, người tiêu dùng phát huy vai trò giám sát... đ thúc đy kinh tế phát trin.

Năng lc cnh tranh ca Vit Nam s được ci thin

9.22': Đi din Hip hi DN Nht Bn ti Vit Nam cho rng năng lc cnh tranh và môi trường kinh doanh ca VN s được ci thin. Trong đó, Vit Nam cn ưu tiên đu tư cho các lĩnh vc CNTT, phn mm, nông nghip… là nhng lĩnh vc được các nhà đu tư Nht Bn quan tâm.

Ông đ ngh Chính ph Vit Nam cn tp trung phát trin ngun nhân lc CNTT, phn mm… đưa đào to k năng CNTT vào chương trình giáo dc ph thông, và cho biết DN Nht mong mun được hp tác phát trin trong lĩnh vc này.

Nông nghip là lĩnh vc Vit Nam có thế mnh vi nhiu sn phm phong phú và s được hưởng li rt nhiu nếu đy mnh áp dng công ngh, m rng th trường. DN Nht Bn sn sàng hp tác vi DN Vit Nam đ cùng phát trin nông nghip.

Đi din DN Nht Bn cũng kiến ngh Nhà nước Vit Nam xem xét điu chnh mt s quy đnh liên quan đến pháp lut v đu tư, thi gian làm thêm gi, quy đnh v nhp khu máy móc thiết b đã qua s dng, quy đnh v thông quan, xin phép cp giy chng nhn đu tư... cho phù hp vi thông l quc tế.

9.33': Đi din HTX Thương mi Saigon Co.op góp ý v phát trin th trường bán l hin đi. Nhn mnh vai trò quan trng ca th trường bán l, nht là trong bi cnh hi nhp kinh tế quc tế ngày càng sâu rng, đi din Hp tác xã Thương mi Saigon Co.op đ ngh Chính ph có gii pháp bo v th phn, DN bán l trong nước phù hp vi thông l quc tế; xây dng chiến lược quc gia phát trin th trường bán l Vit Nam; xây dng phát trin nhóm 20 DN bán l Vit Nam có thc lc, sn sàng cnh tranh; ci tiến quy đnh v mua bán sáp nhp; ban hành các chính sách h tr phù hp đi vi DN bán l

9.43': Đi din Hip hi DN Hàn Quc góp mt s ý kiến liên quan đến vn đ lao đng ti Vit Nam như: Cp Giy phép lao đng trong s dng lao đng nước ngoài ti Vit Nam; Thành lp y ban Ci cách th chế do Th tướng đng đu; đy mnh ci thin các quy đnh, gii quyết các vướng mc ca DN...

9.53': Đi din Vietjet góp ý mt s ni dung liên quan đến doanh nghip tư nhân tham gia phát trin th trường vn ti hàng không Vit Nam như: Gim "đnh kiến" đi vi các hãng hàng không tư nhân; to thun li trong thc hin các th tc hành chính ti cng hàng không, tiếp cn các dch v v h tng cng v, bo đm k thut; ci to h tng sân bay...

 10.00': Ti đu cu Gia Lai, đi din Công ty xut khu Quang Đc thay mt Hip hi DN tnh Gia Lai kiến ngh 4 vn đ: Có chính sách bo tr, bo him các doanh nghip nông sn (cao su, cà phê); h tr tín dng đ DN đu tư chế bin nông sn sâu; ci tiến quy đnh v hn ngch kinh doanh vn ti gia Vit Nam-Campuchia; sm ban hành văn bn quy đnh c th v ưu đãi khi nhp khu hàng hóa t Lào v Vit Nam theo hip đnh đã ký gia hai nước.

Mong Chính ph coi DN như đi tượng phc v

10.05': Đi din Vinamilk, bà Mai Kiu Liên góp ý sm quy đnh c th v Lut Doanh nghip, ci cách hành chính, rà soát gim thiu giy phép con, các quy đnh cp phép phi rõ ràng... Đng thi, nâng cao tính liên thông gia các b ngành trong cp phép đu tư; rà soát li th tc Hi quan đ các cơ quan có liên kết cht ch khi x lý h sơ ca DN...

Kiến ngh B NN&PTNN mt s ni dung v qun lý con ging; nhp khu con ging.

Đ ngh B KHCN điu chnh quy đnh v x lý cht thi trong chăn nuôi đ phát trin nông nghip hu cơ.

Đ ngh các cơ chế chính sách đã được DN thc hin n đnh thì không nên thay đi, gây khó khăn, tăng chi phí cho doanh nghip.

Và cui cùng bà Mai Kiu Liên bày t, Vinamilk cũng như cng đng DN mong mun Chính ph hãy coi doanh nghip là đi tượng phc v ch không phi đi tượng qun lý.

10.10': Đi din Công viên Phn mm Quang Trung phát biu mt s ni dung v ưu đãi thuế thu nhp, thuế doanh nghip, thuê đt đ thúc đy phát trin DN phn mm; rà soát các quy đnh v ni dung s; đi mi ni dung chương trình đ nâng cao cht lượng đào to ngun nhân lc trong lĩnh vc phn mm...

Gim kim tra, bt gánh nng

10.16': Đi din Hip hi Dt May Vit Nam kiến ngh Chính ph điu chnh quy hoch ca ngành dt may Vit Nam bi quy hoch cũ đã li thi, không theo kp mc đ phát trin ca ngành.

Ngoài ra, vic xây dng quy hoch ngành cn phù hp vi quy hoch các khu công nghip đ bo đm vic x lý nước thi, bo v môi trường.

Lãnh đo Hip hi cho rng nhng tiêu chun v môi trường cũng cn thay đi bi có nhng nhánh trong ngành dt may không cn thiết phi áp dng tiêu chun quá nng n.

Ví d như mt nhà máy may có rt ít nước thi nên không th áp dng theo tiêu chun ca mt nhà máy dt, nhum. Hip hi cũng đ đt nhiu kiến ngh liên quan ti lương ti thiu, gi làm thêm…

Đng thi đi din Hip hi Dt May đ ngh nên gom các đoàn thanh, kim tra ca các ngành đ mi năm ch kim tra tng th 1, 2 ln, gim bt gánh nng cho doanh nghip.

10.25’: Đi din Hip hi DN châu Âu kiến ngh v đy mnh hp tác phát trin năng lượng tái to; cho phép DN châu Âu m Văn phòng đi din, liên kết vi DN Vit Nam phát trin sn xut dược phm, sinh phm, trang thiết b y tế; có chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vc sn xut chế to; đ xut Chính ph có kế hoch cung cp nhiên liu theo tiêu chun Euro 4 phù hp vi kế hoch phát trin công nghip ô tô theo tiêu chun Euro 4; đ ngh các cơ quan Nhà nước Vit Nam phi hp cht ch trong thc thi quyn bo v s hu trí tu.

10.33’: Đi din Hip hi Bt đng sn TPHCM góp ý mt s ni dung liên quan đến quy đnh v tin s dng đt đi vi doanh nghip; quy đnh v l phí cp s đ đi vi h gia đình; quy đnh v tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn; quy đnh v xây dng li chung cư hư hng nng; kiến ngh sa đi quy đnh mâu thun gia Lut Đt đai và Lut Nhà liên quan đến la chn ch đu tư xây dng d án nhà ; điu chnh quy đnh s dng vn trong hot đng kinh doanh bt đng sn...

CHIA S CÙNG DOANH NGHIP

B KH&ĐT cam kết "gi vng ngn la đi mi"

11.05’: B trưởng B KH&ĐT Nguyn Chí Dũng cam kết coi phát trin doanh nghip là nhim v ưu tiên bng cách trin khai tích cc các hành đng c th nhm tháo g các khó khăn, to điu kin hơn na cho DN mi thành phn kinh tế phát trin.

Trước hết B tiếp tc rà soát, kiến ngh Chính ph các gii pháp hoàn thin th chế kinh tế th trường đng b trên cơ s tuân th các quy lut kinh tế th trường, lot b các nút tht th chế đang làm sai lnh, méo mó th trường…

To sân chơi bình đng gia các doanh nghip, bo đm doanh nghip mi thành phn kinh tế cnh tranh bình đng.

Hai là, tp trung ci thin môi trường đu tư kinh doanh, đy mnh ci cách hành chính, đc bit trong trin khai thc thi nhng tư tưởng đi mi rt mnh m th hin trong Lut Đu tư và Lut Doanh nghip; áp dng trit đ, nht quán tinh thn ca Hiến pháp 2013 v tôn trng  quyn t do kinh doanh ca người dân, doanh nghip, bo đm thc hin đúng quan đim “người dân được t do kinh doanh nhng gì mà pháp lut không cm”.

Ba là, có gii pháp h tr thiết thc cho doanh nghip, đc bit là khu vc tư nhân, doanh nghip quy mô nh và va.

B KH&ĐT s sm hoàn thin d tho Lut H tr DNNVV. Trong đó, ngoài các gii pháp h tr căn bn v môi trường đu tư kinh doanh, thông tin, th trường, mt bng sn xut, tín dng… d tho còn đưa ra các chương trình h tr DNNVV theo mc tiêu như: H tr DN thc hin đi mi sáng to thông qua mô hình vườn ươm DN, qu khi nghip, qu đu tư mo him; h tr tham gia cm liên kết ngành; h tr cá nhân, nhóm cá nhân hin thc hóa ý tưởng kinh doanh nhm khơi dy mnh m tinh thn khi nghip trong toàn xã hi.

B KH&ĐT cam kết gi vng ngn la đi mi, tiếp tc đy mnh hơn na vai trò tham mưu giúp Chính ph kiến to nhng bước đt phá trong môi trường đu tư kinh doanh; đi mi phương thc h tr doanh nghip. Theo đó, thay đi quan đim t h tr chung chung, đi trà tt c các DN sang h tr theo ngành, lĩnh vc và mc tiêu dài hn nht đnh. Ưu tiên tp trung vào khu vc DN trong các ngành sn xut có li thế cnh tranh quc gia, có ng dng đi mi sáng to, đnh hướng xut khu, DN liên kết trong các chui giá tr, cm liên kết to giá tr gia tăng cao. Qua đó thúc đy nn kinh tế tăng trưởng theo cht lượng, hiu qu và bn vng.

Đy mnh ci cách th tc thuế, hi quan, BHXH

11.10': B trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, DN còn gp nhiu khó khăn trong vn đ np thuế, thông quan hàng hóa và B coi đây là hai lĩnh vc trng tâm, trng đim.

Trong thi gian ti, B s tp trung vào mt s lĩnh vc vi các gii pháp c th. Trong đó, B phn đu đến hết 2017 s nâng cao hiu qu tài chính trong các lĩnh vc th trường chng khoán, bo him. Mc đ sn sàng, đy đ v dch v tài chính ca Vit Nam s nm trong s 50 nước đng đu thế gii.

Đng thi phn đu trước 2020, môi trường kinh doanh và năng lc cnh tranh ca nước ta đt và ngang bng 3 nước hàng đu ASEAN trên mt s ch tiêu thông l quc tế như thi gian np thuế và bo him xã hi xung dưới 150 gi/năm, gim thi gian thông quan hàng hóa.

Trong đó tp trung vào công tác hoàn thuế theo hướng đin t, gii quyết khiếu ni, qun lý ri ro trong thanh kim tra thuế, đy mnh kê khai np thuế đin t, s dng hóa đơn đin t, cơ chế mt ca quc gia, mt ca ASEAN…

B s tiếp tc nghiên cu tng th mc np thuế ca Vit Nam đ bo đm công bng, bình đng, phù hp vi mt bng chung ca các nước trong khu vc và thế gii.

Đng thi, B trưởng Tài chính cũng nhn mnh s đt trng tâm vào vic đào to, đào to li đi ngũ cán b, nâng cao chuyên môn, nghip v, đo đc ngh nghip, công v.

Gi n đnh mt bng lãi sut, t giá

11.25’: Thng đc NHNN Lê Minh Hưng cam kết h thng ngân hàng s tiếp tc đng hành cùng DN nhm to ra hiu qu sn xut kinh doanh cao nht.

Đim qua nhng thun li và nhng khó khăn phi đi mt trong thi gian ti, nht là trong lĩnh vc tín dng, tin t, Thng đc cho biết, thi gian ti NHNN s điu hành chính sách tin t ch đng, linh hot, gi n đnh mt bng lãi sut cho vay.

Mi đây, NHNN đã hp vi các ngân hàng thương mi ln, yêu cu các t chc tín dng tiết gim ti đa chi phí qun lý đ gim lãi sut cho vay. Nhiu ngân hàng ln đã cam kết gim lãi sut cho vay ngn hn, trung hn trong thi gian ti.

Thng đc cho biết NHNN cũng s tiếp tc điu hành t giá linh hot, n đnh t giá và th trường ngoi t. Đng thi NHNN tiếp tc đy mnh cơ cu li các t chc tín dng, x lý n xu, bo đm an toàn h thng.

Thng đc NHNN cũng trao đi mt s ni dung liên quan đến kiến ngh ca doanh nghip v tín dng trong lĩnh vc bt đng sn.

Ci cách hành chính, nâng cao năng lc cnh tranh là sng còn

11.40': B trưởng B Công Thương Trn Tun Anh phát biu nhn mnh vic ci cách th tc hành chính, ct b, đơn gin hóa th tc hành chính bo đm thông thoáng, quyn t do cho doanh nghip sn xut kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh là sng còn. B s tiếp tc quan tâm to điu kin tt nht cho DN thc hin th tc hành chính công. Đng thi, B cũng s tham mưu vi Chính ph xây dng các khung kh chính sách mi đáp ng yêu cu hi nhp.

B trưởng Trn Tun Anh cũng trc tiếp gii đáp mt s kiến ngh ca doanh nghip liên quan đến cơ chế thúc đy phát trin công nghip năng lượng tái to; chiến lược phát trin công nghip bán l trong bi cnh hi nhp sâu; phát trin công nghip ô tô; c th hóa Hip đnh Thương mi Lào-Vit; xây dng quy hoch ngành dt may, da giy...

B trưởng cũng tiếp thu kiến ngh ca Hip hi Dt May v nhng bt cp hin hành trong kim tra mu vi và cam kết s cùng Hip hi bàn cách tháo g.

Đy mnh phân cp, y quyn

11.52': B trưởng B Xây dng Phm Hng Hà cho biết đã nhn được 61 ni dung, kiến ngh, đ xut ca DN liên quan đến s chng chéo, chưa nht quán trong các ngh đnh, thông tư.

B Xây dng đã làm rõ 39 kiến ngh, còn li 22 kiến ngh cn phi được xem xét x lý mt cách hp lý, tiếp tc rà soát bo đm s thng nht gia các quy đinh pháp lut.

B trưởng B Xây dng cho biết s tiếp tc phân cp y quyn mnh hơn cho cơ quan chuyên môn ca đa phương, ca các b qun lý công trình chuyên ngành trong vic thm đnh d án, thiết kế, d toán xây dng, chp thun ch trương đu tư, cp giy phép quy hoch xây dng…

Trước ngày 1/7, s xây dng ngh đnh thay thế thông tư hướng dn v điu kin đu tư kinh doanh trong vic thành lp t chc hot đng ca sàn bt đng sn, hot đng môi gii bt đng sn, cũng như đào to, hướng dn kiến thc hành ngh môi gii, điu hành sàn bt đng sn. Rà soát b sung quy đnh bo đm bình đng hơn gia DN trong và ngoài nước trong lĩnh vc bt đng sn.

Đng thi b sung các chính sách v h tr nhà xã hi, thương mi giá thp, c thin chung cư cũ. Bo đm hiu lc thanh tra, kim tra trt t xây dng, x lý vi phm, tránh phin hà, không gây khó khăn sách nhiu cho DN.

Công an phc v phát trin

12.00’: B trưởng Công an Tô Lâm cho biết, sp ti s ch đo công an các đơn v, đa phương góp phn to môi trường kinh doanh thun li cho DN.

C th, s tham mưu vi Chính ph b sung sa đi quy đnh pháp lut theo hướng tăng cường hiu lc qun lý Nhà nước đng thi to thun li cho sn xut kinh doanh. Trước hết là sa điu kin v an ninh trt t đi vi mt s ngành ngh kinh doanh có điu kin, quy đnh c th hơn v điu kin, thi đim thm đnh, hình thc np h sơ.

Đng thi tiếp tc ci cách hành chính trong qun lý nhà nước v an ninh trt t; bo đm an ninh kinh tế, đy mnh cung cp thông tin cho DN khi la chn đi tác đu tư; tiếp tc đu tranh có hiu qu vi ti phm kinh tế nht là đi tượng buôn lu, trn thuế, gian ln thương mi, to môi trường kinh doanh thun li cho DN.

B tp trung đu tranh ti phm hình s gây mt an toàn kinh doanh. B trưởng B Công an khng đnh không có khái nim và ch trương hình s hóa. Tuy nhiên, còn tình trng mt s cán b do thoái hóa biến ht, không nm vng pháp lut, không thc hin đúng quy trình nghip v… nên có hành vi vi phm pháp lut, đ xy ra oan sai, nh hưởng ti DN và người dân.

B trưởng đ ngh DN tiếp tc phát hin, cung cp thông tin đ ngăn nga, x lý kp thi sai phm ca cán b, chiến sĩ.

* Sau phn phát biu ca B trưởng B Công an Tô Lâm, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc nhn mnh: Chính ph và B Công an không ch trương hình s hóa các quan h kinh tế. Hot đng ca lc lượng công an là đ phc v phát trin, phc v doanh nghip. Bên cnh đó, tt c nhng vi phm pháp lut dù là ca cá nhân, doanh nghip hay ca cán b, chiến sĩ cũng s được x lý nghiêm minh.

12.14’: B trưởng LĐTB&XH Đào Ngc Dung phát biu v các vn đ liên quan đến quy đnh tin lương ti thiu; đóng bo him xã hi; tăng gi lao đng; qun lý lao đng nước ngoài...

12.20': B trưởng KH&CN Chu Ngc Anh phát biu v các ni dung chuyn giao, đi mi công ngh; to ra các doanh nghip công ngh cao, doanh nghip khoa hc công ngh có giá tr gia tăng cao; to môi trường phc v doanh nghip có nhu cu tiếp cn khoa hc, công ngh... B trưởng cũng tr li mt s kiến ngh ca doanh nghip liên quan đến thc hin quy đnh v s hu trí tu; đu tư mo him...

12.25': Phó Th tướng Vũ Đc Đam phát biu nêu rõ mt s đim mi trong Ngh quyết 19 va được Chính ph ban hành ngày 28/4/2016.

 12.35': Phó Th tướng Trương Hòa Bình phát biu mt s ni dung đến trin khai thi hành Lut Đu tư, Lut Doanh nghip.

Hà Ni - TPHCM- VCCI ký cam kết phc v DN

12.43': UBND thành ph Hà Ni, UBND Thành ph H Chí Minh và VCCI ký cam kết to điu kin thun li cho doanh nghip sn xut, kinh doanh trước s chng kiến ca Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, các Phó Th tướng Chính ph và Bí thư Thành y TPHCM.

Hai thành ph đã có nhng cam kết mnh m, c th v ci thin môi trường đu tư vi nhng ch tiêu mang tính đnh lượng. 

Theo đó, Hà Ni cam kết đi đu trong xây dng chính quyn đin t; 100% h sơ đăng ký doanh nghip qua mng s được gii quyết trong vòng 2 ngày (gim 1 ngày so vi quy đnh); duy trì t l doanh nghip kê khai thuế đin t 95%, np thuế đin t là 90%; ct gim 30% thi gian gii quyết th tc hành chính v đu tư so vi quy đnh; gim 20% th tc hành chính trong lĩnh vc gii phóng mt bng, thu hi đt...

Thành ph H Chí Minh cũng cam kết tích cc xây dng chính quyn đin t; phn đu 98% DN kê khai thuế đin t, np thuế đin t là 90%; v th tc hi quan phn đu gim 50% so vi quy đnh; th tc đăng ký doanh nghip, đăng ký đu tư gim 30%...

DOANH NGHIP VIT NAM - ĐNG LC PHÁT TRIN KINH T ĐT NƯỚC

12.50': Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc phát biu kết thúc hi ngh.

 Th tướng nêu rõ, vic ký cam kết trên là ký mu gia Hà Ni, TPHCM và VCCI, sau đây tt c các đa phương trong c nước đu phi cam kết như Hà Ni và TPHCM đã làm. Đây là nhng ni dung thiết thc và Chính ph s kim tra.

Th tướng chân thành cm ơn các cơ quan tư pháp, các cơ quan Quc hi,  đc bit là 1 vn DN trong c nước, lãnh đo các cơ quan thuc Chính ph và lãnh đo 63 tnh, thành ph đã d hi ngh vi khí thế vô cùng sôi ni, hào hng.

Th tướng nhn mnh, xã hi Vit Nam đã có truyn thng tôn vinh doanh nghip, tôn trng doanh nhân, như nhà bác hc Lê Quý Đôn đã tng kết. Đc bit Bác H ngay sau khi giành được đc lp đã gp doanh nhân. Trong lúc khó khăn nht, doanh nhân sn sàng b ra hàng nghìn lượng vàng đ cu đói, dit gic dt, kháng Pháp, cu nước. Tinh thn doanh nhân là lúc khó khăn doanh nhân có mt đ xây dng đt nước.

Đng, Nhà nước đã tp trung làm th chế, chính sách, to môi trường đu tư, kinh doanh, nhìn chung là tt, to điu kin hơn trước rt nhiu, vi nhiu quy đnh tiến b đ phc v doanh nghip phát trin. Chính vì thế, doanh nghip, doanh nhân Vit Nam đã không ngng ln mnh, góp phn phát trin đt nước như ngày nay.

Tuy nhiên, bước vào giai đon phát trin mi, vi tư cách mt Đng lãnh đo, mt Nhà nước pháp quyn, ca dân, do dân, vì dân, chúng ta cn nhìn nhn thc cht bc tranh hin ti là chúng ta đã n lc nhiu, hành đng nhiu, nhưng môi trường đu tư kinh doanh hin ti ca chúng ta vn chưa thc s to thun li cho doanh nghip ra đi và phát trin.

Th tướng nhn mnh các đim tn ti: Vic ban hành các lut và văn bn hướng dn còn chm đ DN phi ch đi; có nhng trường hp văn bn hướng dn không rõ ràng, tính tương thích không cao hoc còn cm tính, thiếu đnh lượng dn đến có nhiu cách hiu khác nhau v mt vn đ; chưa có cơ chế hiu qu khuyến khích DN đt phá, thông qua áp dng KHKT tiên tiến, to ra sn phm có thương hiu ln; công tác c phn hóa đã ch đo quyết lit nhưng còn nhiu vướng mc v cơ chế; hiu qu kinh doanh ca DN còn thp, kh năng kết ni ca DN Vit Nam còn hn chế; tình trng phí chng phí, thanh tra, kim tra chng chéo, tình trng mt s cán b, đng viên tiêu cc, gây phin hà làm mt nhiu thi gian, tin bc ca DN; thc tế trin khai các ci cách chưa đt như mc tiêu đ ra...

Th tướng lưu ý DN phi xây dng được chiến lược hi nhp ca mình, xây dng văn hóa hi nhp, văn hóa doanh nhân, gìn gi liêm chính trong phát trin. DN phi ch đng, sáng to, "phi t cu mình trước khi tri cu".

Th tướng nhn mnh, Nhà nước s bo v quyn li chính đáng, bo đm quyn kinh doanh ca DN theo quy đnh ca pháp lut. DN được hot đng kinh doanh tt c các loi hình, lĩnh vc mà pháp lut không cm.

Tt c các DN không phân bit quy mô, loi hình (ngoi tr mt s DN an ninh, quc phòng), thành phn kinh tế đu bình đng trong tiếp cn các ngun lc như vn, tài nguyên, đt đai, th trường và cơ hi kinh doanh. Đng thi, Nhà nước bo đm s n đnh lâu dài ca chính sách, đ DN yên tâm b vn đu tư, “không sm nng chiu mưa v chính sách”.

Đc bit, Chính ph s bo đm kinh tế vĩ mô, môi trường hòa bình, thun li cho DN phát trin. Các cơ quan qun lý nhà nước khi ban hành chính sách phi quy đnh rõ ràng. Người đng đu cơ quan phi chu trách nhim đến cùng quyết đnh ca mình. Các quy đnh v điu kin phi minh bch, lượng hóa được, d hiu đ nhà đu tư, DN t đánh giá được đ tuân th. Các quy đnh phi nhn khó khăn v cơ quan nhà nước, to ưu tiên cho người dân và DN, theo tinh thn Nhà nước kiến to, cung cp dch v cho người dân và DN, ly người dân và DN làm đi tượng phc v.

Th tướng nêu rõ, DNNVV có vai trò quan trng trong to vic làm, tăng thu nhp ca xã hi, khơi ngun đi mi, sáng to trong kinh doanh nên cn có chính sách riêng đ nhóm DN này phát trin hi nhp. Đng, Nhà nước “coi DN tư nhân là đng lc phát trin kinh tế”.

Bên cnh đó, Chính ph s ngăn chn vic hình s hóa các quan h kinh tế nhm to nim tin cho nhà đu tư sn xut kinh doanh.

 Đi vi nhng DN hot đng công ích, hot đng có tính ri ro ln, làm nhim v an ninh, quc phòng Nhà nước có cơ chế qun lý phù hp.

Nhà nước s gim dn, tiến ti loi b các loi giy phép con, phí, ph phí bt hp lý. Phi b hết nhng quy đnh cũ trái vi quy đnh ca lut đã được Quc hi thông qua...

Doanh nghip là đng lc phát trin kinh tế đt nước. Chính ph to điu kin thun li nht đ khi nghip kinh doanh, thúc đy các doanh nghip phát trin c v s lượng và cht lượng.

* Chiu nay, Th tướng Nguyn Xuân Phúc s tiếp tc làm vic vi các b ngành, đa phương đ bàn cách x lý, gii quyết nhng kiến ngh ca doanh nghip chưa được tr li ti Hi ngh. Sau Hi ngh, Chính ph s ban hành Ngh quyết chuyên đ “Doanh nghip Vit Nam - Đng lc phát trin kinh tế ca đt nước”.

Trước đó, ti cuc hp báo gii thiu v Hi ngh, Ch tch VCCI Vũ Tiến Lc cho biết, cng đng doanh nghip coi Hi ngh vi Th tướng là mt “Hi ngh Diên Hng” trong phát trin doanh nghip. Ông Lc kỳ vng rng cuc gp ca Th tướng s m đu cho cao trào hiến kế vi Chính ph nhm tháo g khó khăn, to thun li cho doanh nghip phát trin.

“Cuc gp din ra trong dp k nim nhng ngày Chiến thng 30/4 và Chiến thng Đin Biên Ph 7/5, tôi nghĩ Th tướng mun thúc đy ci cách vi tinh thn thn tc, thn tc hơn na, táo bo, táo bo hơn na như trong nhng chiến thng lch s này”, ông Lc nói.

Skhđt

Tác giả: Skhđt
Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 597
Hôm qua : 1.155
Tháng 05 : 22.595
Năm 2020 : 154.684