Văn phòng sở 

 

- Điện thoại: 0227.837.744

- Fax: 0227.3831.821

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, luân chuyển cán bộ, quy chế đánh giá, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện. Trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; quy định cụ thể và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn đối với trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở, trưởng, phó phòng Lao động - TBXH thuộc UBND các huyện, thành phố. Tổng hợp thông tin báo cáo Tỉnh uỷ, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác của ngành theo quy định.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Thực hiện công tác hành chính, công tác đối nội, đối ngoại, công tác bảo vệ trật tự cơ quan, phối hợp với phòng nghiệp vụ trang cấp và quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác .

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án trực tiếp quản lý sau khi phê duyệt; Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở. Phối hợp với phòng nghiệp vụ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo lĩnh vực Sở quản lý.

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước về về bình đẳng giới, lồng ghép công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan

- Chánh văn phòng: Nguyễn Chiến Thắng

Điện thoại: 0227.3837.744

Di động: 0912.348.271

Email: ncthang.sldtbxh@www.knparagon.com

- Phó chánh Văn phòng: Vũ Ngọc Khánh

Di động: 0912.388.369    

Email: bttram.sldtbxh@www.knparagon.com.