Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 20
Hôm nay : 134
Tháng 05 : 13.508
Quý 2 : 65.724
Số: 17/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư:Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
19/11/2019
Số: 18/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động
19/11/2019
Số: 11/2019/TT-BNV
Thông tư: quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
06/11/2019
Số: 10 /2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
02/07/2019
2162/VBHN-BLĐTBXH
Văn bản hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hôi đối với đối tượng bảo trợ xã hội
06/02/2017
Liên kết website