Quyết định số 43/QĐ-BCĐ ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

13/03/2020

Ban hành quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

UBND TỈNH THÁI BÌNH

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  43/QĐ-BCĐ

Thái Bình, ngày  12  tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh

truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)

trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19;

 Căn cứ Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 24/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV);

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 54/TTr-SYT ngày  05/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Chủ tịch, các PCT UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Thành viên BCĐ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Báo TB, Đài Phát thanh và Truyền hình TB;

- Lưu: VT, VX, TH.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

      Đặng Trọng Thăng

UBND TỈNH THÁI BÌNH

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

 

 

         

QUY ĐỊNH

Đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

 (Kèm theo Quyết định số  43 /QĐ-BCĐ, ngày 12/3/2020

của Ban Chỉ đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phòng, chống dịch Covid-19)

 

 
 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho cá nhân trong trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu trang và trường hợp khuyến cáo đeo khẩu trang trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng, thời gian bắt buộc phải đeo khẩu trang

Ngoài những đối tượng được quy định tại các quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm, thì đối tượng bắt buộc phải đeo khẩu trang (Có thể dùng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang thông thường) trong quy định này bao gồm các nhóm sau:

1. Nhóm 1: Người đến khám bệnh; người nhà đến thăm, người chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế khám, chữa bệnh;

2. Nhóm 2: Giáo viên, học sinh, sinh viên;

3. Nhóm 3: Tiểu thương, nhân viên, người lao động tại chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại; nhân viên lễ tân, phục vụ tại khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể;

4. Nhóm 4: Cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ban Tiếp công dân của: Tỉnh, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; nhân viên giao dịch tại Ngân hàng, Kho bạc, cơ quan Thuế;

5. Nhóm 5: Nhân viên lái xe và phụ xe của các phương tiện giao thông công cộng;

6. Thời gian đeo khẩu trang: Đeo khẩu trang tại nơi làm việc, trong giờ làm việc và những nơi công cộng.

Điều 4. Đối tượng khuyến cáo đeo khẩu trang

1. Những người đến cơ sở khám, chữa bệnh;

2. Những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

3. Những người đến các khu vực tập trung đông người, như: Bến xe, chợ, siêu thị, trường học, lễ hội…và người đi trên các phương tiện giao thông công cộng.

Điều 5. Quy định trường hợp đeo khẩu trang y tế

1. Cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc, chăm sóc, điều trị cho người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp hoặc có tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm;

2. Người chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp;

3. Người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh hoặc có các triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, như: Sốt, ho, khó thở, chảy nước mũi...

4. Người trong diện phải cách ly y tế tập trung hoặc khi được chỉ định tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Điều 6. Quy định thu gom, xử lý khẩu trang sau khi sử dụng

1. Việc thu gom, xử lý khẩu trang y tế sau khi sử dụng do các đơn vị trong ngành y tế chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định Thông tư liên tịch số 58/2015/BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải y tế;

2. Việc thu gom, xử lý khẩu trang thông thường sau khi sử dụng do các đơn vị, cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp

Ngoài việc thực hiện Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các cơ quan chức năng cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hành vi không chấp hành đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

a) Giao Giám đốc Sở Y tế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những người thuộc Nhóm 1 được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy định này;

b) Giao Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những người thuộc Nhóm 2 được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này;

c) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những người thuộc Nhóm 3 được quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định này;

d) Giao Giám đốc: Trung tâm Phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ngân hàng, Kho bạc, Trưởng Ban Tiếp công dân của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những người thuộc Nhóm 4 được quy định tại Khoản 4, Điều 3 Quy định này;

đ) Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những người thuộc Nhóm 5 được quy định tại Khoản 5, Điều 3 Quy định này.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

 Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phòng, chống dịch Covid-19 xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

      Đặng Trọng Thăng

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:198121
Số người trực tuyến: 254