Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ Thái Bình

06/06/2019

Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ Thái Bình

​1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Ngoại vụ có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; báo cáo trước Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao ban hành, theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng về công tác cán bộ; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 03 phòng, gồm:

- Phòng Hợp tác Quốc tế.

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

- Văn phòng, Thanh tra.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có 01 Trưởng phòng và tương đương và không quá 02 Phó Trưởng phòng và tương đương. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở quyết định.

3. Giám đốc Sở: Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí các chức danh công chức của các Phòng thuộc Sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở và chỉ tiêu biên chế được giao.

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:196409
Số người trực tuyến: 264