Giới thiệu Sở Ngoại vụ Thái Bình

27/02/2020

Được thành lập ngày 26 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 3950/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, Sở Ngoại vụ Thái Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Số điện thoại: 0916.268.135 - 0227.3731.733

Fax: (+84) 227.3735.379

Email: songoaivuthaibinh@www.knparagon.com

Sở Ngoại vụ Thái Bình được thành lập ngày 26 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 3950/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Trụ sở làm việc của Sở nằm trong UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình: Số 76 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Mặc dù mới thành lập nhưng Sở Ngoại vụ Thái Bình đã tập trung được đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng (01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 08 đại học chính quy, 01 đại học tại chức). Chi bộ Sở gồm 11 đảng viên/12 người. Là tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực thi đua học tập, khắc phục khó khăn, trau dồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập” theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Sở Ngoại vụ Thái Bình xác định: Để công tác đối ngoại của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát triển thực chất và hiệu quả cần phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - kinh tế - văn hóa - y tế - giáo dục - lao động - công tác người Việt Nam ở nước ngoài...Chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại…; Bên cạnh đó, phát huy vai trò tham mưu cho bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong giao lưu hợp tác cấp địa phương với các nước nhằm góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời mở ra nhiều lĩnh vực và phương hướng hợp tác mới như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu…v.v…

Để tranh thủ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Sở Ngoại vụ Thái Bình chủ động phát huy vai trò là cầu nối trong các thỏa thuận quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương để ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với các đối tác, các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố nước ngoài; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo và giữ môi trường hòa bình ổn định, gắn kết địa phương với bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ đối ngoại lớn trong tình hình mới mà Đảng và Nhà nước ta đề ra, đó là: “giữ vững môi trường hòa bình” để “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Sở Ngoại vụ Thái Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Quán triệt và thực hiện thật tốt các đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong tình hình mới trên cả 3 trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa để chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất các giải pháp mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, phát huy tối đa lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (nhất là các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản), thúc đẩy chuyển giao công nghệ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Hai là: Chủ động thiết lập và thực hiện có hiệu quả cơ chế hợp tác, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sở Ngoại vụ các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất bạn, các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang làm việc, học tập, sinh sống ở Thái Bình và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để tăng cường các hoạt động đối ngoại thường xuyên, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các nguồn viện trợ phi Chính phủ; đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết Kiều bào Thái Bình hướng về quê hương, góp phần tích cực trong việc huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Ba là: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tích cực giới thiệu,quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đất và người Thái Bình; về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa tinh thần của Thái Bình cũng như của cả nước nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thái Bình với nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về tình hình thế giới và vấn đề hội nhập quốc tế.

Bốn là: Ban lãnh đạo sở cần khẩn trương tham mưu kiện toàn về tổ chức, phân công nhiệm vụ và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo kỷ cương, nề nếp làm việc hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động. Tăng cường công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cả về chuyên môn, nghiệp vụ, biên dịch, phiên dịch để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác ngoại vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Năm là: Tập thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sáng tạo trong giải quyết công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác ngoại vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất./.

 

Tác giả: Việt Hà

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:197346
Số người trực tuyến: 210