26/03/2020

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với trên 180 nước thuộc tất cả các châu lục và lần đầu tiên trong lịch sử có quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tại thư mục này, bạn có thể tra cứu các thông tin cơ bản về những nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam và tóm tắt quan hệ của các nước và khu vực với Việt Nam cùng các tin liên quan.

13/03/2020

Hiện nay trên thế giới có tất cả 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó: 193 quốc gia độc lập được công nhận trên toàn thế giới là thành viên của Liên Hợp Quốc. 02 quan sát viên của Liên Hợp Quốc (Thành Vatican và Palestine) và 02 trường hợp đặc biệt (Đài Loan và Kosovo).

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với trên 180 nước thuộc tất cả các châu lục và lần đầu tiên trong lịch sử có quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tại thư mục này, bạn có thể tra cứu các thông tin cơ bản về những nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam và tóm tắt quan hệ của các nước và khu vực với Việt Nam cùng các tin liên quan.

Hiện nay trên thế giới có tất cả 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó: 193 quốc gia độc lập được công nhận trên toàn thế giới là thành viên của Liên Hợp Quốc. 02 quan sát viên của Liên Hợp Quốc (Thành Vatican và Palestine) và 02 trường hợp đặc biệt (Đài Loan và Kosovo).