Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Ngoại vụ Thái Bình

18/03/2020

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2020. Sở Ngoại vụ Thái Bình xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020, cụ thể như sau:

 

 

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ NGOẠI VỤ

Số:  05/KH-SNgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Thái Bình, ngày  17  tháng  3 năm 2020

                                                      

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

 

       
 

          Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2020.

          Sở Ngoại vụ Thái Bình xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020, cụ thể như sau:

          1. Mục tiêu:

          - Tăng cường quản trị và bảo mật hệ thống mạng cơ quan;

          - Từng bước thực hiện nâng cấp hệ thống máy tính để phù hợp với Đề án xây dựng chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016-2020.

          2. Nội dung:

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Phòng, đơn

vị chủ trì

tham mưu

Phòng, đơn

vị phối hợp thực hiện

1

Cập nhật thông tin về ngành trên cổng thông tin điện tử sau nâng cấp

Thường xuyên

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn

2

Hoàn thiện thiết kế về giao diện, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tích hợp trên cổng thông tin điện tử của sở.

Quý II/2020

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn

3

Nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng

Quý III/2020

Văn phòng

 

4

Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, mức độ 4 theo quy trình đã được phê duyệt

Khi có hồ sơ

 

 

5

Sử dụng chứng thư số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong ký và ban hành văn bản trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông.

Thường xuyên

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

6

Tăng cường bảo dưỡng, bảo trì hệ thống máy tính.

Thường xuyên

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

7

Kiểm tra địa chỉ IP tại cơ quan tránh nhiễm mã độc, cài đặt ứng dụng hỗ trợ bảo mật cho các máy tính cá nhân.

Thường xuyên

Văn phòng

Các phòng chuyên môn

         3. Tổ chức thực hiện:

          - Văn phòng Sở có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch này.

          - Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phòng phản hồi về Văn phòng Sở để được giải quyết./.

 

 

   Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- LĐ Sở;

    - Lưu: VT, VP.

                  

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Trần Huy Hải

 

 

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:197385
Số người trực tuyến: 249