Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông.

Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ vủa Trung tâm Khuyến nông

1. Chức năng:

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên đại bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học và công nghệ, thông tin thị trường giá cả; phổ biến các điển hình tiến tiến trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp và nông thôn;

- Tổ chức triển khai các chương trình, đề án, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành các chính sách, chương trình, dự án khuyến nông phù hợp với điều kiện địa phương;

- Tiến hành thử nghiệm, khu vực hóa các loại giống mới đã được công nhận và các công nghệ mới trước khi đưa ra địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Xây dựng các mô hình trình diễn các tiến bộ kỹ thuật, công nghệt, thiết bị phù hợp vào sản xuất tại địa phương;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo cho nông dân, cán bộ khuyến nông về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý kinh tế, thông tin thị trường;

- Kiểm tra, tổng kết, đánh giá các mô hình, tổ chức tham quan, hội thảo, trao đổi thông tin tuyên truyền phổ biến kết quả mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để chuyển giao mô hình nhân diện rộng;

- Tư vấn dịch vụ khuyến nông;

- Quan hệ với các Viện, Sở, ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn hoặc tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào hoạt động khuyến nông để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Khuyến nông:

Về tổ chức bộ máy: Trung tâm Khuyến nông có Giám đốc, các Phó Giám đốc, việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm có Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng và một số viên chức thừa hành công việc;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận cuat Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bộ máy của Trung tâm gồm cá các phòng chuyên môn sau:

+ Phòng Tổng hợp;

+ Phòng Huấn luyện, Đào tạo;

+ Phòng Cây trồng;

+ Phòng Vật nuôi.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn của Trung tâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sau khi cso ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giao trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.