Cơ cấu tổ chức 
  GIÁM ĐỐC:         Ông: Phạm Văn Dụng.

Điện thoại: 0227.3738.559

PHÓ GIÁM ĐỐC:

1- Ông Đỗ Quý Phương, Điện thoại: 0227.3840.505

2- Ông: Nguyễn Mạnh Khương, Điện thoại: 0227.3731.273

3- Bà: Nguyễn Thị Nga, Điện thoại: 0227.3731.988

3- Ông: Vũ Mạnh Thía, Điện thoại:

CÁC PHÒNG - BAN TRỰC THUỘC

1. Văn phòng sở

Chánh văn phòng: Bà Lê Thị Thu Hòa

Điện thoại: 0227.3734.835

2. Phòng Tổ chức cán bộ.

Trưởng phòng: Ông Trịnh Quang Bộ.

Điện thoại: 0227.3735.316

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kim Huế.

Điện thoại: 0227.3731.969

4. Thanh tra sở.

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Phú

Điện thoại: 0227.3735.452

5. Phòng Quản lý xây dựng công trình.

Trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Thạnh

Điện thoại: 0227.3731.887

6. Công đoàn ngành.

Chủ tịch: Ông: Nguyễn Hồng Hiếu.

Điện thoại: 0227.3731.276

CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

3. Chi cục Thuỷ lợi.

4. Chi cục Kiểm lâm

5. Chi cục Phát triển nông thôn

6. Chi cục Thuỷ sản

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản

CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Khuyến nông.

2. Trường Trung học nông nghiệp.

3. Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Thái Bình