Dự thảo

Xin ý kiến vào Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Văn bản dự thảo mới