A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhìn nhìn lại một năm hoạt động quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

Năm 2012, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TNN&KS như tăng cường công tác truyền thông năng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, và nhân dân về lĩnh vực TN&MT nói chung, TNN&KS nói riêng; h¬ướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động KS, TNN. Triển khai thực hiện Pháp luật về TNN&KS, đặc biệt là Pháp luật KS mới được sửa đổi ban hành…

Trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên nước và Khoáng sản (TNN&KS) đã có được những kết quả khả quan:

1. Lĩnh vực TNN
Thực hiện công tác quản lý TNN, Sở TN&MT đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ xin cấp phép hoạt động TNN, tổ chức thẩm định và trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cấp phép theo quy định. Trong năm qua, được sự quan tâm của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, công tác điều tra cơ bản về TNN đã được sở TN&MT thực hiện tốt, đã tạo nền tảng cho việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về TNN trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất như nhiệm vụ “Điều tra hiện trạng, lập quy hoạch xả nước thải vào nguồn nước”; “Điều tra hiện trạng, khai thác sử dụng nước dưới đất” làm cơ sở cho công tác quản lý TNN trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đặc biệt là được sự quan tâm của Bộ TN&MT, Thái Bình là một trong 7 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã được chọn tham gia dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý TNN. Dự án đang triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực cho công tác quản lý TNN: tổ chức lễ mít tinh Ngày nước thế giới; phát động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến ngày nước thế giới; phối hợp với các tổ chức hội (Nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh...) tham gia truyền thông về TNN. Thực hiện các nhiệm vụ như Đánh giá và thu thập dữ liệu, lập báo cáo hiện trạng TNN, bảo vệ các khu vực nguồn nước; hoàn thiện các kế hoạch quan trắc...
Dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý TNN Việt Nam” tại Thái Bình sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý về TNN, trong những năm tới đạt được kết quả như sau:
- Đánh giá toàn diện về số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới đất.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về TNN.
- Xây dựng khung thể chế và quy trình ra quyết định trong quản lý TNN của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
- Đảm bảo các điều kiện xây dựng kế hoạch phát triển TNN trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
- Xây dựng hệ thống quan trắc, đánh giá TNN.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ ngành TN&MT trong lĩnh vực TNN.
- Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về TNN.
2. Lĩnh vực tài nguyên KS
Công tác quản lý tài nguyên KS đã được Sở TN&MT phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các cấp triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật KS 2010;Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược KS và Công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW và Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược KS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/7/2011 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên KS; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
Sở TN&MT đã hướng dẫn các tổ chức xin thăm dò, khai thác KS lập các hồ sơ theo quy định của Pháp luật KS; tổ chức thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định cấp phép thăm dò, khai thác cát lòng sông ven biển 04 giấy phép khai thác KS cát. Thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản “Đề án khoanh định vùng cấm hoạt động KS trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2010 - 2020” đã được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt theo quy định của Luật KS. Phối hợp với ngành xây dựng trong việc thực hiện xây dựng quy hoạch khai thác KS làm vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
Thực hiện chỉ đạo Bộ TN&MT và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất vể tổng kiểm tra hoạt động khai thác KS làm vật liệu xây dựng. UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thành lập Đoàn kiểm tra khai thác KS làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bến bãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do Sở TN&MT chủ trì, kết quả kiểm tra đã phát hiện những trường hợp vi phạm Pháp luật TN&MT, đoàn kiểm tra đã xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo UBND các cấp tổ chức kiểm tra toàn bộ hoạt động KS trên địa bàn theo quy định Pháp luật KS và Chỉ thị số 14/CT-UBND.
Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác KS thực hiện các thủ tục ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với khai thác KS theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TNMT tại Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác KS và Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ TN&MT Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác KS...
            3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và những năm tiếp theo
             Năm 2012, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TNN&KS như tăng cường công tác truyền thông năng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, và nhân dân về lĩnh vực TN&MT nói chung, TNN&KS nói riêng; h­ướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động KS, TNN. Triển khai thực hiện Pháp luật về TNN&KS, đặc biệt là Pháp luật KS mới được sửa đổi ban hành.
Thực hiện tốt công tác quản lý TNN&KS; phối hợp cùng với các ngành, các cấp, các phòng chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn n­ước, hành nghề khoan n­ước ngầm; thăm dò, khai thác cát sông và bãi biển và các KS khác trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
Thực hiện các nhiệm vụ với Ban quản lý dự án nâng cao năng lực quản lý và đánh giá TNN cùng thực hiện các nội dung công việc trong năm 2012.

Tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ điều tra cơ bản về TNN&KS (quan trắc nước dưới đất tầng Neogen; điều tra cơ bản tài nguyên đất sét; kiểm kê, đánh giá, quy hoạch TNN; Phối hợp với Bộ TN&MT trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên KS, địa chất; tổng hợp, thu thập tài liệu bản đồ địa chất và điều tra KS tỉ lệ 1:50.000 diện tích phần đất liền, diện tích biển ven bờ sâu đến 30m nước....) để phục vụ cho công tác quản lý TNN&KS.


Nguồn: sotnmt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1.326
Tháng 05 : 11.748
Năm 2020 : 128.768