A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nướcbet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, năm 2020

Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch: Phát triển và ứng dụng CNTT góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Triển khai thực hiện thành công Đề án xây dựng Chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016-2020, Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã được phê duyệt; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2017-2020 và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch

Về hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để thực hiện điều hành, giám sát các dịch vụ của thành phố thông minh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình sẽ hình thành từ các năm tới.Ưu tiên đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dữ phòng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình để đảm bảo mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp luôn thông suốt trong mọi tình huống. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống nền tảng, tích hợp, chia sẻ (LGSP) của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phục vụ nhu cầu khai thác của các cơ quan nhà nước trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên;tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan theo ngành dọc và kết nối liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng;Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuậtcủa các cơ quan nhà nước từ cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Ứng dụng công nghệ thông tinđể nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước: Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã được phê duyệt.Hoàn thành triển khaithuê dịch vụ vận hành, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình để triển khai sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và 100%  Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.Tăng cường ứng dụng họp trực tuyến với các cuộc họp từ Trung ương đến bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và huyện. Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc đến các cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện.Triển khai các dịch vụ của Đô thị thông minh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình trên một số lĩnh vực.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân và doanh nghiệp: Thực hiện các giải pháp tích hợp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước để cung cấp đầy đủ thông tin và phản hồi, giải đáp trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp. Thực hiện triển khai Cổng thông tin điện tử đến cấp xã.Đẩy mạnh hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn;Thực hiện tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân, doanh nghiệp khai thác và sử dụng. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ cấp xã nhằm tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: Tiếp tục đầu tư nâng cấp Trung tâm Giám sát điều hành an toàn thông tin mạng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để đảm bảo đủ năng lực giám sát, điều hành, phát hiện, cảnh bảo sớm các tấn công vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện. Tiếp tục đầu tư bổ sung thiết bị bảo mật, trang thiết bị phần cứng và triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung trong Trung tâm tích hợp dữ liệu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phục vụ cung cấp dữ liệu cho Trung tâm điều hành giám sát an toàn thông tin mạng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;100% cơ quan nhà nước các cấp và đơn vị trực thuộc được triển khai phần mềm diệt virus có bản quyền quản lý tập trung (endpoint security).

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển và ứng dụng CNTT: Kết hợp tổ chức hội thảo, đào tạo để nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn thông tin; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành thông qua đào tạo, tập huấn lồng ghép trong các dự án ứng dụng CNTT dùng chung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về quản trị mạng; bảo mật và an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ phụ trách CNTT.

Với 7 nội dung đã được thể chế hóa chi tiết thành các nhiệm vụ để đẩy mạnh: Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Triển khai một số nội dung của Đô thị thông minh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Bảo đảm an toàn thông tin và 04 giải pháp: về môi trường chính sách, về  tài chính; về gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; tổ chức, triển khaiđã cơ bản đảm bảo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khả thi của Kế hoạch.

Kế hoạch này là cơ sở để các sở ban ngành, UBND cac huyện, thành phố ban hành Kế hoạch chi tiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và cấp huyện trên địa bàn.

 

 

 

 


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.321
Hôm qua : 1.439
Tháng 05 : 13.530
Năm 2020 : 160.345