A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2019,Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Thông tin và Truyền không có sự thay đổi về nhân sự. Các thành viên trong Ban vì sự tiến bộ của phụ nữđều chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động của Ban và hoạt động hiệu quả trong thời gian qua.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, lồng ghép về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủytheo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác bình đẳng giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng, các gia đình và toàn xã hội đối với công tác bình đẳng giới.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữtrong cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở được thực hiện thường xuyên với nội dung đa dạng,phong phú đãnâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình

Bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo

Các nội dung của Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược và Chương trình quốc gia được quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp với thực tế và điều kiện của cơ quan. Một số chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ được quan tâm thực hiện trong các khâu của công tác cán bộ. Sở đã thực hiện lồng ghép chương trình hành động về giới vào công tác đào tạo,bồi dưỡng công chức, viên chức nữ; nâng tỷ lệ cán bộ nữ vào quy hoạch; tham gia lãnh đạo các đơn vị.Tăng cường kiểm tra các quy định về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm nữ vào các vị trí cán bộ chủ chốt của cơ quan nên hiện tại cơ quan có 20/41 cán bộ công chức, viên chức và người lao động là nữ, số cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt là 8/17.6 tháng đầu năm 2019, có 01 cán bộ nữ được cử đi học trung cấp lý luận chính trị, 03 cán bộ nữ đang theo học chương trình thạc sỹ, nhiều nữ cán bộ theo học các lớp chuyên viên, chuyên viên chính.

Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nữ công chức, viên chức và người lao động của Sở đã được quan tâm nhiều hơn trước, thông qua các cuộc tổng kiểm tra sức khỏe, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ dinh dưỡng cho nữ cán bộ vào các ngày kỷ niệm trong năm. Sở đã tạo điều kiện tích cực cho các nữ cán bộ thực hiện tốt chức năng sinh con, nuôi dạy con và tham gia hoạt động chuyên môn của cơ quan.

Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá được quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Các hoạt động tuyên truyền về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình, triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình ngày càng được quan tâm… Phong trào “phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đìnhno ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững” được phát động thường xuyên và ngày càng đem lại hiệu quả. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở phát triển, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

100% gia đình cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia xây dựng gia đình văn hóa và phát triển bền vững tại khu dân cư. Không có bạo lực gia đình xảy ra tại các gia đình của Sở.

Hầu hết các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của cơ quan Sở đều có sự tham gia của phụ nữ. Các tin, bài tuyên truyền về kiến thức giới, pháp luật về bình đẳng giới, nam giới điển hình trong thực hiện bình đẳng giới, gương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực đều được viết bài, cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và thực hiện tuyên truyền trên các bảng tin điện tử công cộng.

Công tác triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

Sự phối hợp giữa các cơ quan thông tin đại chúng đại chúng ngày càng tăng cường; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ hoạch định chính sách các cấp, các ngành, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam, nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của ngành với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành.

Việc thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trịtại cơ quan.

Kết quả công tác cán bộ nữ: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng là 40%;tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý là 47%; tỷ lệ đảng viên nữ là 51%; tỷ lệ cán bộ nữ trong tổng số cán bộ nữ được quy hoạch của cơ quan là 95%.

Những chính sách của cơ quan cho việc phát triển đội ngũ cán bộ nữ: tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, trình dộ chuyên môn và lý luận chính trị.

Xây dựng gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng người phụ nữ của cơ quan có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, cò lòng nhân hậu: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình, xã hội; đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống bạo lực gia đình; Thực hiện tốt nếp sống văn minh nới cư trú: xây dựng tình làng nghĩa xóm, quan tâm, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn, người cao tuổi cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa: thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ đồng thời chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nhân sự; đề bạt, bổ nhiệm bảo đảm tiêu chuẩn của từng chức danh để có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ. Thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm. Ưu tiên tuyển dụng cán bộ nữ có trình độ đại học trở lên.

Có được những kết quả trên là do cơ quanđã đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan về công tác bình đẳng giới.Đồng thờităng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới để nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thông qua tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của phụ nữ; thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ; lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về độ tuổi trong quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.Tăng cường bình đẳng giới trong đời sống gia đình và trong việc tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe./.

                                                                                                                                                                               Thanh Mai

 


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.321
Hôm qua : 1.439
Tháng 05 : 13.530
Năm 2020 : 160.345