Chức năng nhiệm vụ 

 
 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN SỞ TƯ PHÁP

 1.Trình Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

1.1 Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND trong lĩnh vực tư pháp;

1.2 Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở Tư Pháp;

1.3 Dự thảo quy hoạch phát triển nghề Luật sư, công chứng , bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở Tư pháp;

1.4 Dự thảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

 2.Trình chủ tịch ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

      2.1  Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức thuộc Sở Tư pháp;

      2.2  Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về quản lý công tác Tư pháp ở địa phương.

  3. Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án , dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác Tư pháp được giao.

4.Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

      4.1 Phối hợp với văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phối hợp với sở nội vụ, Sở tài chính lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị Quyết của Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (HDND) để UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình HDND theo quy định pháp luật;

    4.2 Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do cơ quan chuyên môn khác của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì soạn thảo;

  4.3 Thẩm định các dự thảo văn bản QPPL do HDND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành theo quy định của pháp luật;

  4.4 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản theo sự chỉ đạo của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Bộ Tư pháp.

5. Về Thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

5.1   Theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL ở địa phương;

5.2 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, UBND cấp huyện;

5.3 Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản QPPL ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản QPPL với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Bộ Tư pháp.

6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

6.1 Giúp UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tự kiểm tra văn bản do UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành;

6.2 Kiểm tra văn bản QPPL của HDND và UBND cấp Huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản QPPL và kiểm tra văn bản QPPL của HDND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật;

6.3  Kiểm tra, đôn đốc  thực thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đối với UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật.

       8.1 Thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương sau khi được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt;

       8.2 Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

       8.3 Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

       8.4 Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

       8.5 Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và các cơ quan đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Giúp UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Về công chứng, chứng thực.

       11.1 Thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương sau khi được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng;

       11.2 Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;

       11.3 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng công chứng khi được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt;

       11.4 Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễm nhiệm Công chức viên;

       11.5 Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chứng Tư pháp – Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

12. Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp.

       12.1 Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã;

       12.2 Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ làm công tác hộ tịch;

       12.3 Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

       12.4 Thẩm định hồ sơ, trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật;

       12.5 Đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

       12.6 Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

       12.7 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

       12.8 Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.

13. Về luật sư và tư vấn pháp luật.

       13.1 Thẩm định hồ sơ, trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cho pháp thành lập, giải thể, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;

       13.2 Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật;

       13.3 Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình trạng hoạt động khi cần thiết;

       13.4 Thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương sau khi được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương;

       13.5 Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

       13.6 Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền.

14. Về trợ giúp pháp lý.

       14.1 Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

       14.2 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương;

       14.3 Cấp thay đổi thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật;

       14.4 Quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

15. Về bán đấu giá tài sản.

        15.1 Thực hiện quy hoạch tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt; tham mưu đề xuất với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương;

 15.2 Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương có thẩm quyền.

16. Giúp UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

17. Hướng dẫn kiểm tra công tác hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật.

18. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và doanh nghiệp nhà nước; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

19. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật.

21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

22. Thực hiện công tác thông tin thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột  xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong cáclĩnh vực  công tác được giao theo quy định của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Bộ Tư pháp.

23. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trực thuộc sở Tư pháp; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ , công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

24. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

25. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định  của pháp luật và phân cấp của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giao hoặc theo quy định của pháp luật.