A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2019

Ngày 25/2/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ký Quyết định số 555/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2019. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giao các sở, ngành và địa phương căn cứ vào tình thực tế của đơn vị và địa phương tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 như sau:

Một là, về công tác xây dựng, thẩm định, rà soát và hệ thống hóa văn bản văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: (i) Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/QĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL, Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và kịp thời theo luật định; tích cực, chủ động tham gia góp ý có chất lượng vào các dự án luật, dự thảo văn bản QPPL và áp dụng pháp luật của Trung ương và địa phương, nhất là các dự thảo văn bản QPPL quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính hoặc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; (ii) Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành; tổ chức rà soát 100% văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực do các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo. Phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các quy định trái với Hiến pháp, pháp luật và các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp; công bố các văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực. Tiếp tục thực có hiện hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra; (iii) Tiếp tục cập nhật văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản để phục vụ công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, khai thác văn bản QPPL của tổ chức, công dân; (iv) Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác pháp chế; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ngành; (v) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giai đoạn 2016-2020.

Hai là, về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: (i) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (ii) Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm tại Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019; (iii) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022" và Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình".

Ba là, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở: (i) Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và theo giai đoạn, như: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2017-2021; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”... nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội; (ii) Kịp thời triển khai, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành mới được thông qua; các cơ chế, chính sách của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tổ chức thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật Việt Nam" năm 2019; tập huấn, bồi dương kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện; kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị; (iii) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các vụ việc hòa giải. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên gắn với việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của hòa giải viên ở cơ sở; (iv) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gắn với việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; (v) Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành; (vi) Duy trì, nâng cao chất lượng của Tủ sách pháp luật tại địa phương theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước: (i) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước góp phần đưa các lĩnh vực này thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; (ii) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới; Nghị định thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Nuôi con nuôi sau khi được Chính phủ ban hành; (iii) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch; (iv)  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2050/UBND-NC ngày 15/7/2014 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bảo sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC. Thực hiện tốt yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức và công dân, đảm bảo chính xác và kịp thời; (v) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP  ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm là, về công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý: (i) Tập trung triển khai thực hiện tốt các Luật Luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Công chứng; Luật Giám định tư pháp; Luật Giám định tư pháp và các Đề án thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; (ii) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, chú trọng cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, đảm bảo không có khoảng trống về người được TGPL; hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019.

Sáu là, về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí: (i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), trong đó chú trọng vào các lĩnh vực dễ xẩy ra sai phạm, tiêu cực, như: Công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, hộ tịch, chứng thực và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực này; (ii) Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định, giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.   

Bảy là, về công tác xây dựng Ngành: (i) Triển khai Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; trong đó tập trung các nội dung: (1)  Xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; (2) Chỉ đạo xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp; (3) Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Tư pháp cấp xã; (ii) Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc; (iii) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp trong sạch, vững mạnh; (iv) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp; trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch.

Tám là, về công tác thi đua, khen thưởng: Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”, đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các phòng trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...  do các bộ, ngành Trung ương phát động.

Cũng theo Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giao cho Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình này./.

Ngọc Hiển


Nguồn: sotuphap.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 759
Hôm qua : 1.062
Tháng 05 : 8.654
Năm 2020 : 105.550