A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Ngày 06/12/2019. Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã ban hành Quyết định 20/QĐ-UBND kèm theo Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Trung tâm thành phố Thái Bình - Ảnh: Đỗ Thái Sơn

Thái Bình -  nơi hội tụ và lan tỏa các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ Bắc Bộ, với bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo. Hơn 7 thập kỷ qua, trong tiến trình xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng nếp sống, lối sống với những chuẩn mực về nếp sống cá nhân, nếp sống gia đình và nếp sống xã hội phù hợp với từng thời kỳ thời điểm. Văn hoá đã được Đảng và Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là những chủ trương phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hoá trong tình hình mới, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình hưởng ứng.

Cùng với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để phù hợp với đặc điểm văn hóa của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, trong những năm qua bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đặc biệt, từ thực tiễn tổ chức thực hiện và những thành tựu đạt được trong việc thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, năm 2019, trên tinh thần tiếp thu Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, ngày 6 tháng 12 năm 2019, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Quy định thực hiện nếp sống văn hóa gồm 3 chương và 22 điều, quy định rõ nếp sống văn hóa cá nhân, gia đình và xã hội, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiêu chuẩn danh hiệu gia đình, thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thẩm quyền, thời hạn công nhận, đăng ký, bình xét; chế độ khen thưởng; đồng thời giao trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện cho các cơ quan đơn vị địa phương.

Bản sắc, nếp sống văn hóa của miền quê Thái Bình luôn được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ là cầu nối và động lực để nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh. Trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa phải góp phần làm cho mỗi người không chỉ nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình mà còn phải thực thi trách nhiệm đó một cách tốt nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, qua đó góp phần thực hiện tốt Nghị Quyết 04/2019/NQ-TU của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thái Bình về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”; đồng thời, góp phần thiết thực cụ thể hóa mục tiêu: xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra./.

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND xem tại đây.


Tác giả: BBT
Nguồn: sovhttdl.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.662
Hôm qua : 2.738
Tháng 05 : 15.042
Năm 2020 : 186.270