A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; phát triển và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa Thông báo Kết quả Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Thông báo nêu rõ, Ðảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển văn hóa, xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII xác định Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một chủ trương lớn, giải pháp quan trọng về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, với mục tiêu chung là "Đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp", "Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội", được cụ thể hóa, triển khai sâu rộng trong cả nước, với 5 nội dung, 7 phong trào cụ thể.

Những năm qua, Phong trào đã thực sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, nhận được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, là một sợi dây gắn kết các phong trào thi đua trên toàn quốc. Đến nay, cả nước đã có hơn 19 triệu gia đình văn hóa; trên 1,2 triệu tấm gương người tốt, việc tốt; đã công nhận hơn 69 nghìn làng, thôn, ấp, bản, buôn, tổ dân phố văn hóa; đã có gần 3.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 38,9%), 55 đơn vị cấp huyện được công nhận huyện nông thôn mới, đây có thể coi là những hạt nhân, điểm sáng cần tiếp tục được nhân rộng; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đến tận cấp cơ sở, tâm huyết, trách nhiệm.

văn nghệ (2)(1).jpg

Thành công của Phong trào chính là đã tập hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các cán bộ làm công tác phong trào, nhất là các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng và luôn đồng hành thực hiện hiệu quả, thiết thực các nội dung của Phong trào ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Phong trào; chưa sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến việc triển khai, thực hiện còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích, nặng về số lượng, nhẹ về chất lượng. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn dân trong triển khai thực hiện Phong trào còn thiếu chặt chẽ, chưa rõ nhiệm vụ được phân công nên chất lượng hoạt động ở một số nơi chưa cao, chưa toàn diện; năng lực cán bộ còn hạn chế; việc huy động các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa thực chất, chưa đồng đều, thực sự bền vững giữa các vùng, miền, nhiều thôn, làng, ấp, bản còn tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, trẻ em, ô nhiễm môi trường, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, vấn đề đạo đức, lối sống, nếp sống có những biểu hiện xuống cấp, đi ngược với những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc...

Để tiếp tục đổi mới nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Phong trào, quán triệt sâu sắc lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; Thủ tướng nhấn mạnh "Nếu đời sống vật chất mà không có tinh thần,  không có văn hóa thì không có ý nghĩa nữa. Chúng ta xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội Chủ nghĩa chứ không phải xây duwgj xã hội thị trường. Vì vậy, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp phải đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Một là: Phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thực sự là động lực, là nền tảng của xã hội; chăm lo, bồi dưỡng, phát triển con người Việt Nam đủ tự tin, bản lĩnh và năng lực hội nhập thế giới, không để "kém văn hóa", đủ sức đề kháng với mặt phản văn hóa trong toàn cầu hóa.

Hai là: Phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cả cấp độ quốc gia, địa phương, cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần tôn vinh, đề cao những phẩm chất tốt đẹp,cao thượng, nhân văn. Cần đấu tranh, phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, trái đạo lý. Xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ  toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện.

Ba là: Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của phong trào. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người".

Bốn là: Thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc bình xts và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018 để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư.

Năm là: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào. Tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dan chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo./.

 

 


Tác giả: Phan Hà
Nguồn: sovhttdl.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 191
Hôm qua : 2.561
Tháng 05 : 18.088
Năm 2020 : 189.316