LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ NĂM 2019

 

Thứ, ngày, tháng

Giám đốc Sở Y tế

Thanh tra sở

Th ba, ngày 15 tháng 01

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương

Thứ sáu, ngày 15 tháng 02

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương

Thứ hai, ngày 14 tháng 4

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương

Thứ tư, ngày 15 tháng 5

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương

Thứ hai, ngày 17 tháng 6

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương

Thứ hai, ngày 15 tháng 7

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Vũ Quỳnh Hoa

Thứ năm, ngày 15 tháng 8

Phạm Văn Dịu

Phí Đình Dương, Vũ Quỳnh Hoa

Thứ hai, ngày 16 tháng 9

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Vũ Quỳnh Hoa

Thứ ba, ngày 15 tháng 10

Phạm Văn Dịu

Phí Đình Dương, Vũ Quỳnh Hoa

Thứ sáu, ngày 15 tháng 11

Phạm Văn Dịu

Nguyễn Quốc Oai, Vũ Quỳnh Hoa

Thứ hai, ngày 16 tháng 12

Phạm Văn Dịu

Phí Đình Dương, Vũ Quỳnh Hoa

 

* Giám đốc Sở Y tế tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, nếu ngày 15 trùng vào ngày thứ bẩy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

** Giám đốc sẽ uỷ quyền cho Phó giám đốc tiếp khi có công việc đột xuất.

*** Những ngày còn lại trong năm (Trừ thứ 7, chủ nhật): Thanh tra Sở bao gồm các đồng chí Nguyễn Quốc Oai, Phí Đình Dương, Vũ Quỳnh Hoa thường trực tiếp công dân.

 

                                                     SỞ Y TẾ THÁI BÌNH